неділя, 31 серпня 2014 р.

УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА : рекомендаційний бібліографічний список до Першого уроку у 2014/2015 навчальному роціМіністерство освіти і науки України (лист від 01.08.2014 № 1/9-388 „Про тему Першого уроку в 2014/2015 нр”) http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2680- рекомендує розпочати 1 вересня 2014 р. новий навчальний рік у 1–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Першим уроком на тему „Україна – єдина країна”.
Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.
Завданнями Першого уроку є:
ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України;
формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни;
виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну.
Враховуючи актуальність теми, фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список до Першого уроку „Україна – єдина країна”, який освітяни можуть використати при підготовці до проведення уроку.
Список складається з 3 розділів:
І. Україна: історія та уроки державотворення.
ІІ. Державні та народні символи України.
ІІІ. Я – громадянин України.


І. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ ТА УРОКИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
1.1. Законодавчі та нормативно-правові акти
Декларація про державний суверенітет України [Електронний ресурс] : прийнята Верхов. Радою УРСР 16 лип. 1990 р. № 55-XII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – К., [б. р.]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12 (дата звернення: 11.08.14). – Назва з екрана.
Про проголошення незалежності України [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради Укр. РСР від 24 серп. 1991 р. № 1427-ХІІ // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – К., [б. р.]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 (дата звернення: 11.08.14). – Назва з екрана.
Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР : [станом на 21.02.2014, тлумачення від 15.05.2014] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 11.08.14). – Назва з екрана.

1.2. Теоретичні та науково-методичні матеріали
Історичний досвід національного державотворення в Україні
*Актуальні проблеми державотворення : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 28 черв. 2011 р / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. К. : Ліпкан О. С., 2011. 73 с. : іл., табл. (Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки ; № 9). Бібліогр. наприкінці ст.
Біла книга національної освіти України / [Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл та ін. ; голов. ред. В. Г. Кремень ; заст. голов. ред.: В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, О. Я. Савченко ; редкол.: М. І. Бурда та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН України. К. : Інформ. Системи, 2010. 340 с. Бібліогр.: с. 315333.
Наукове видання, в якому вперше в історії розвитку українського суспільства всебічно проаналізовано стан національної освіти, визначено актуальні проблеми освітянської галузі та причини їх виникнення, окреслено шляхи подолання труднощів в освітній сфері та їх розвитку в контексті глобалізації, європейської інтеграції і національної самоідентифікації.
Гринів, О. Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів : непретензійні нотатки / О. Гринів. – Л. : Світ, 2001. – 368 с.
Книга відомого вченого-політолога і публіциста присвячена дослідженню історичного досвіду національного державотворення в Україні.
Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк]. – Донецьк : БАО, 2010. – 733 с. : іл.
Ілюстрований довідник з історії України. Читач познайомиться з основними історичними термінами й поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її найважливішими подіями і явищами. Для зручності користування матеріали довідника розміщені в хронологічному порядку.
Зубков, С. К. Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. – Х. : Факт, 2013. – 383 с.
До цієї книжки увійшли нариси про події, що змінили історію України. Виникнення трипільської культури, заснування Києва та Львова, зародження Запорозької Січі, Переяславська рада, Полтавська битва, бій під Крутами, Голодомор – це лише мала частка тем, що представлені у цьому виданні.
Ізюмова, Л. Проблема української державності у ХХ столітті / Людмила Ізюмова // Профтехосвіта. – 2011. – № 5. – С. 47–49. – Бібліогр.: 11 назв.
У статті окреслено етапи української державності у ХХ ст. від створення в січні 1919 р. „радянської” України до початку незалежності.
Конституція України: теоретичні основи, історія і сьогодення / Держ. кримін.-виконав. служба України ; [упоряд.: С. О. Тимофеєв, Л. С. Калашник]. – К. : [б. в.], 2009. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29
Висвітлено історію конституційної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення, розглянуто конституційні процеси в незалежній Україні. Проаналізовано Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., подано витяг із сучасної Конституції України.
Кремень, В. Філософія самоідентифікації країни в контексті її майбутнього / В. Кремень // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, соціологія. – 2010. – № 2. – С. 12–18. – Бібліогр.: 5 назв.
У статті аналізується філософська сутність та умови ідентичності країни через структуру образів і смислів спільності історичної долі, високої духовності та культури народу.
Крип’якевич, І. Історія України / Іван Крип’якевич, Мирон Дольницький. – Нове вид. – Нью-Йорк : Вид-во Шкіл. Ради, 1996. – 255, [1] с.
*Кульбіда, І. Є. Повнолітня Україна: історичні уроки тисячолітнього державотворення / І. Є. Кульбіда. Житомир : Волинь, 2010. 127 с.
*Лазарович, ВГУкраїна в боротьбі за державність / Василь Лазарович.  Полтава : [б. в.], 2010. 287 с. : іл. Бібліогр.: с. 283–284.
Моя країна Україна : [для дітей серед. та старш. шкіл. віку] / Т. І. Лагунова, Д. Ю. Корольков, В. В. Мірошникова, Л. В. Михайленко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 207 с. : кольор. іл.
У виданні вміщено оглядову інформацію про історію, культуру, традиції, визначні пам’ятки України.
Нагаєвський, І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К. : Укр. письм., 1993. – 413 с.
Неймовірний, С. Буквар з історії України : у віршах : оригінальний нар. підруч. / Святослав Неймовірний. – К. : Панмедія, 2012. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 257. – 800-річчю першого літописного вживання слова „Україна” присвячується.
У віршованій формі автор змальовує події давньої історії України до початку Нового часу. Поруч із описом подій розміщена хронологічна таблиця, яка полегшує сприйняття історичного матеріалу, викладеного паралельно у текстовій формі.
Павличко, Д. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв’ю, док. / Д. Павличко. – К. : Основи, 2004. – 770 с. : портр.
Відомий поет й державний діяч переймається тривогою і вболіванням за долю нашої батьківщини, переконаний, що тільки українська держава, в якій домінуватиме національна ідея, дасть нашому народові світлу будущину і невмирущість.
*Пидмурняк, АА. Размышления об исторической государственности, уникальности и величии Украины / А. А. Пидмурняк. Хмельницкий : Поділля, 2012. 431 с. : ил.
Рафальський, О. О. Україна як цивілізаційний феномен / О. О. Рафальський. – К. : Бланк-прес, 2010. – 254 с.
Монографія присвячена історії розвитку цивілізаційної парадигми української державності, що є одним із найцікавіших і водночас недостатньо досліджених феноменів вітчизняної історичної та політологічної науки. Автором розглядаються лише найбільш значні часові відрізки державних періодів (Козаччина, українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперії, радянський період, незалежна Україна), під час яких відбувалися глобальні події
Реєнт, О. Ідея соборності України і спроби її реалізації в XIXXX ст. / О. Реєнт // Історія України. – 2005. – Жовт. (№ 37). – С. 1–6.
У статті проаналізовано процес соборизації етнічних українських земель.
*Сас, П. М. Витоки українського націєтворення / П. М. Сас. – К. : Наук. думка, 2010. – 710 с. : іл.
*Соборність України: погляд крізь століття : дайджест н.-д. робіт [з історії України і державотворення] / [Бібік Р. та ін. ; упоряд. Т. Л. Гінетова] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Чернівці : Букрек, 2013. – 146 с. : іл.
*Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : наук.-метод. матеріали / [В. М. Князєв та ін.; за заг. ред. В. М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. К. : НАДУ, 2010. 43 с. : табл. (Б-ка слухача. Публічне адміністрування). Бібліогр.: с. 4143.
Україна : антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : дорога до себе : у 10 т. / видано під патронатом Укр. всесвіт. координац. ради. – К. : Основи, 2008–2009. – Т. 1–10.
У виданні зібрано найпомітніші відомі пам’ятки української культури, правознавства, історичні документи, художні твори тощо від часів утворення Київської Русі (X ст.) до новітнього періоду української державності (2005 р.).
Україна. Моя країна : [для дітей серед. шкіл. віку] / Т. І. Лагунова [та ін.]. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. – 207 с.
У книзі висвітлено історію України від періоду кам’яного віку (3 млн. років тому – ІІ тис. до н. е.) до сьогодення. Подано цікаві відомості про регіони України, їхню культуру, традиції, пам’ятки історії та архітектури.
*Україна у нас одна : дайджест н.-д. робіт [з історії України і державотворення] / [Барчев Д. та ін. ; упоряд. Т. Л. Гінетова] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. Чернівці : Букрек, 2012. 135 с. : іл.
Київська Русь – колиска української нації
Баран, В. Етнічні й державотворчі процеси часів утворення Київської Русі / В. Баран // Історія в шк. України. – 2004. – № 4. – С. 40–44.
У статті розповідається про племена, що населяли українські землі, про створення держави Київська Русь та правління нею династії Рюриковичів.
Максимович, М. О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України / М. О. Максимович ; уклад., коротка біогр. та комент. П. Г. Маркова. – К. : Вища шк., 2004. – 503, [1] с. : іл.
До книги увійшли твори видатного вченого М. О. Максимовича, що відображають його багатогранні інтереси в галузі вітчизняної історії, філології, народної творчості та етнографії.
*Панування роду Володимира Великого : атлас / Ін-т Віктора Ющенка ; голов. ред. П. Ющенко. К., 2013. 22 с. : іл. Присвячується: 1950-літтю хрещення Скіфії Святим апостолом Андрієм Первозванним, 1150-літтю хрещення наших земель Святим князем Оскольдом, 1025-літтю хрещення Русі-України Святим рівноапостольним князем Володимиром.
*Толочко, П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. П. Толочко. К. : АртЕк, 1996. 213 с.
*Демиденко, ГГЯрослав Мудрий великий князь Русі : наук.-попул. нарис / Г. Г. Демиденко. Х. : Право, 2013. 351, [16] с. : іл. Бібліогр.: с. 346350.
У виданні розповідається про життя, державну діяльність і законотворчість великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Нарис висвітлює складні, драматичні і трагічні події на Русі в першій половині XI ст., історію правових пам’яток.
*Демиденко, Г. Ярослав Мудрий: факти і домисли його біографії / Г. Демиденко // Вісн. Акад. прав. наук України : зб. наук. пр. / Президія Акад. прав. наук України. – Х., 2010. – № 2. – С. 70–84.

Україна – козацька держава
Бульвінський, А. Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство / А. Бульвінський // Історія в шк. України. – 2004. – № 2. – С. 34–37. – Бібліогр.: с. 37 ; № 3. – С. 39–44. – Бібліогр.: с. 44.
У статті проаналізовано розвиток державотворчого процесу на українських землях під владою Речі Посполитої. Розглянуто політику Б. Хмельницького щодо створення самостійної держави та його відносини з Московським царством.
Головешко, Л. МУкраїна – козацька держава : історія укр. козацтва / Леонід Головешко. – Маріуполь : [Новий світ], 2005. – 254, [1] с. : кольор. іл.
Дане видання є посібником для підготовки і проведення занять і тематичних вечорів, присвячених історії козацтва України.
*Кицько, П. М. Історична роль козацтва в державотворенні України / П. Н. Кицько. Полтава : СІМОН, 2011. 120 с.
*Ткаченко, А. Запорізька Січ як феномен державотворення АТкаченко // Світогляд – філософія – релігія. Суми, 2012. Вип. 3. С. 272280.
Шевчук, В. Козацька держава / Валерій Шевчук. – К. : Абрикос, 1995. – 392 с.
У книзі відомого українського письменника та історика розповідається про становлення, розвиток та загибель Козацької держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.
*Єрмолаєв, В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення / В. Єрмолаєв // Вісн. Акад. прав. наук України : зб. наук. пр. / Президія Нац. акад. прав. наук України ; Нац. ун-т „Юридична акададемія України ім. Я. Мудрого”. – Х., 2013. – № 1. – С. 66–79. 
Мочкіна, Л. І. Харизматичність Б. Хмельницького як фактор становлення національної держави / Л. І. Мочкіна, С. А. Мочкін // Пед. пошук. – 2010. – № 4. – С. 41–45. – Бібліогр.: 14 назв.
Розглянуто постать Богдана Хмельницького в контексті українського державотворення. Показано значення цього харизматичного лідера в історії України, в успішному керівництві країною, у відстоюванні національних інтересів.
Гончарук, П. С. Гетьман України Іван Мазепа: державотворець, політик, людина / П. С. Гончарук // Вісн. Київ. славіст. у-ту. Сер.: Історія / Київ. славіст. ун-т. – К., 2003. – Вип. 15. – С. 237–252. – Бібліогр.: с. 250–251.
Cтаття присвячена гетьману України І. Мазепі, роль і місце в історії якого учені трактують по-різному. В даному досліджені його показано як гетьмана, який зробив значний внесок в державне будівництво України, розвиток її внутрішньої і зовнішньої політики, як високоосвічений політичний діяч.
Таїрова-Яковлева, Т. Г. Іван Мазепа і Російська імперія / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Юрія Мицика ; Санкт-Петербурз. держ. ун-т. К. : Кліо, 2013. 401, [2] с.
Використовуючи матеріали російських та українських архівів, автор розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром I, внутрішню політику, особисті та ділові взаємини зі старшиною й оточенням російського царя, а також аналізує причини переходу Мазепи до шведів.
Бегей, І. Конституція Пилипа Орлика: український та зарубіжний вимір / Ігор Бегей // Освіта регіону. – 2011. – № 1. – С. 54–59. – Бібліогр.: 17 назв.
Автор статті викладає власне бачення окремих політико-правових та історичних аспектів Конституції Пилипа Орлика, співставляє й аналізує різні підходи щодо оцінки її правового змісту і характеру, місця, ролі і значення в контексті українського та зарубіжного, зокрема польського конституційного процесу.
Бичко, А. Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства / А. Бичко // Психологія і сусп-во. 2010. № 3. С. 868. Бібліогр.: 65 назв.
У роботі розглядається складний шлях розвитку правових норм України, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи I-ою Конституцією, виданою Пилипом Орликом у 1710 році.
Кресіна, І. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / Ірина Кресіна, Олексій Кресін. – К. : [б. в.], 1993. – 79 с.

Тернистий шлях до соборності
*Гоцуляк, В. М. Значення та роль С. Петлюри та П. Скоропадського в процесі українського державотворення В. М. Гоцуляк // Гілея : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2013. Вип. 68. С. 614620. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gileya/2013_68/Gileya68/P7_doc.pdf (дата звернення: 19.08.14).
Гошуляк, ІЛ. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Л. Гошуляк ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 466, [3] с. – Бібліогр.: с. 451–461.
У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року. На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідації та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії.
Моя Україна : посіб. для клас. кер. / Упр. освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін., Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. І. Будзака, О. Савчука]. – Івано-Франківськ, 2004. – 111 с.
У книзі пропонуються короткі розповіді про окремих політичних діячів ХХ століття, які боролись за самостійність та незалежність нашої держави (М. Грушевського, С. Петлюру, В. Винниченка, Є. Коновальця, С. Бандеру, Р. Шухевича).
*Пиріг, Р. Українська гетьманська держава 1918 року : іст. нариси / Руслан Пиріг ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 335 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
*Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конф., Київ, 21 січ. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; [відп. ред Р. Я. Пиріг]. – К. : [б. в.], 2009. – 229 с. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
Чубукова, Т. Історія України першої половини XX століття в особах / Т. Чубукова // Історія в шк. 2011. № 5/6. С. 3944.
Публікація присвячена М. Міхновському – громадсько-політичному діячеві, засновнику та ідеологу державної незалежності України й українського націоналізму.

Державотворчі процеси в незалежній Україні
*Бойчук, М. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наук. вид. / Микола Бойчук. – К. : Генеза, 2012. – 238 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
Брецко, Ф. Ф. Державотворення незалежної України (1991–2009) / Ф. Ф. Брецко. – Х. : Основа, 2009. – 128 с.
У пропонованому посібнику поданий навчально-пізнавальний матеріал з історії незалежної України. Розглянуто питання сучасного українського державотворення, розвитку демократичних інститутів.
Висока мета : до Дня Незалежності України : (1991) / [авт.-уклад. Савченко О. О. ] // Календар знам. і пам’ят. дат. – 2011. – № 3. – С. 87–93. – Бібліогр.: с. 91–93.
Розглянуто історичний шлях боротьби за незалежність та державність українського народу від часів Гетьманщини до сьогодення.
*Грицак, Я. Що залишилося після Помаранчевої революції? / Я. Грицак. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2010. – 31 с.
Євромайдан. Пам’яті небесної сотні / фоторепортаж Ігоря Алексєєнка // Світогляд. – 2014. – № 2. – С. 4–10.
Подано фотоматеріали, що відображають події на Майдані Незалежності в грудні 2013 – лютому 2014 року.
Кульчицький, С. В. Кому маємо дякувати за незалежну Україну? / Станіслав Кульчицький // Історія і суспільствознавство в шк. України: теорія і методика навчання. – 2011. – № 8. – С. 43–48.
Висвітлено історію здобуття та проголошення незалежності України.
Кульчицький, С. В. Коренева система Євромайдану / Станіслав Кульчицький // Світогляд. – 2014. – № 2. – С. 14–19.
У статті проаналізовано кореневу систему, причини та значення Євромайдану в житті українського суспільства.
*Кульчицький, С. В. Помаранчева революція С. В. Кульчицький. К. : Генеза, 2005. 366 с. : фотогр.
*Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики” (15 березня 2013 р.) / Донец. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Турченко О. Г. та ін.]. – Донецьк : [б. в.], 2013. – 229 с. – Бібліогр. в кінці ст.
Новий курс: реформи в Україні, 20102015 : нац. доп. / НАН України ; [за заг. ред. В. М. Гейця та ін.]. К. : [НБУВ], 2010. – 221, [7] с.
Колективна праця продовжує започатковану Національною академією наук України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
*Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи (до 15-річчя Конституції України) : [збірник] / Верхов. Рада України [та ін.]. К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2011. 224 с. Бібліогр. у підрядк. прим.
Панасюк, Б. Помаранчева революція в променях національної ідеї : іст.-худож. нарис / Броніслав Панасюк ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 175 с.
Висвітлено філософські, історичні й політичні погляди очевидця і безпосереднього учасника Помаранчевої революції в Україні 2004 року.
*Пенглер, Т. І. Новітній період українського державотворення та його основні етапи / Т. І. Пенглер // Гілея : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – Вип. 63. – С. 640–646. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gileya/2012_63/Gileya63/P23_doc.pdf (дата звернення: 19.08.14).
*Перглер, Т. І. Філософія українського державотворення доби глобалізації та інформаційної революції / Т. І. Перглер ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Знання України, 2014. – 316 с.
Сватко, Я. За що боролись на Майдані (причинки до історії Помаранчевої революції) / Ярослав Сватко. Л. : [б. в.], 2006. 55, [1] с.
Таланчук, П. М. З думою про Україну... : вибр. публіц. / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т „Україна”, 2008. – 408 с.
У книзі вміщено вибрану публіцистику автора, в якій він порушує найгостріші проблеми сучасного суспільного життя, зокрема реформування освіти, розглядає їх з державницької позиції крізь призму корінних українських інтересів.
Чорновіл, В. М. Пульс української незалежності : колонка ред. / В. М. Чорновіл ; [упоряд. В. Скачка ; вступ. ст. та післямова Л. Танюка]. – К. : Либідь, 2000. – 623 с. : портр.
У цьому першому посмертному виданні творів Вячеслава Чорновола зібрано статті й тексти виступів, що друкувалися у „колонці редактора” започаткованих ним газет „Час/Time (1995–1998) і „Час” (1998–1999). Книга є своєрідним щоденником політичного життя незалежної України і Чорновола в ньому.

1.3. Розробки уроків та заходів
Аношкіна, Г. Г. „Є край, де найкращі у світі пісні і цвітом чарує калина, де сонечко вперше всміхнулось мені, – це дім мій – моя Україна!” [Електронний ресурс] : (урок-подорож для учнів 5–7 кл.) / Г. Г. Аношкіна // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Артисюк, І. Україна – наша Батьківщина : проект-велетень : 4 кл. / Ірина Артисюк // Почат. освіта. – 2011. – Лип. (№ 27). – С. 24–26.
Мета проекту: виховувати інтерес до історії рідного краю, його традицій та звичаїв; прищеплювати почуття гордості за свою Батьківщину, патріотизм; сприяти усвідомленню дітьми рівноправності України серед інших країн світу.
Бабенко, О. С. Вітчизна – це не хтось і десь! Я – теж Вітчизна! [Електронний ресурс] : (урок для учнів 10 кл.) / Бабенко Олена Сергіївна // Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/normatyvna-baza/2269-pro-temu-pershoho-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Бельдюга, О. Літературно-музична вистава Козацькому роду нема переводу : історія України : 8 кл. / О. Бельдюга // Історія в сучас. шк. 2013. № 7/8. С. 2529. Бібліогр.: 11 назв.
Сценарій літературно-музичної вистави з історії України для 8 класу.
Боброва, Т. В. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] / Боброва Тетяна Василівна // ПедПРЕСА : освіт. портал. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://pedpresa.com.ua/blog/104006-ukrajina-jedyna-krajina-abo-pershyj-urok-u-shkolah-objednaje-krajinu-onlajn.html ата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Розробка Першого уроку для учнів 1 класу.
Борко, Н. М. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] : (урок для учнів 8 кл.) / Борко Н. М. // Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/normatyvna-baza/2269-pro-temu-pershoho-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Буцька, Л. М. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (19181920). 10 клас / Л. М. Буцька // Історія та правознав. 2011. № 2. С. 1214 ; № 3. – С. 5–9.
Розробка уроку з історії України для 10 класу.
Всім серцем свою Україну любіть! // Позаклас. час. – 2011. – № 4. – С. 19–26.
Добірка сценаріїв, присвячених Україні.
Гавриш, Н. П. Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році на тему „Україна – єдина країна” [Електронний ресурс] / Гавриш Н. П. // Лісновицька ЗОШ І–ІІ ступенів : [сайт школи]. – Текст. дані. – Лісновичі (Львівська обл.), 2014. – Режим доступу: http://lisnovychi.info/?p=387 (дата звернення: 13.08.2014). – Назва з екрана.
Громадська, Н. В. Україна у нас одна / Н. В. Громадська // Позаклас. час. – 2014. – № 8. – С. 11–12.
Сценарій до Першого уроку.
Кеда, Л. Методика організації та проведення уроку на тему: „Виникнення Українського козацтва та Запорозької Січі” : вступ до історії України, 5 кл. / Людмила Кеда // Історія в шк. – 2012. – № 11/12. – С. 51–54.
Корнієнко, Л. Д. Утворення української козацької держави – Гетьманщини. 8 клас / Л. Д. Корнієнко // Історія та правознав. 2011. № 3. С. 2628.
Розробка уроку з історії України для 8 класу.
Кошова, В. М. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] / Кошова В. М. // Методичний портал. – Текст. дані. – Режим доступу: http://metodportal.net/node/31866 ата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
У методичній розробці пропонується один із варіантів проведення першого уроку на тему „Україна – єдина країна” для учнів 6–9 класів. До методичної розробки додається мультимедійна презентація.
Крутенко, О. В. Знання, родина, Батьківщина – безцінний скарб мого життя! : метод. рек. до проведення Першого уроку у 2012–2013 н. р. для учнів 5–9 кл. / О. В. Крутенко. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП ЧОР, 2012. – 16 с. – Текст збірника доступний також в Інтернеті: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1371/Itemid,51/ (дата звернення: 12.08.14).
Крутенко, О. В. Моя Україно, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано! / О. В. Крутенко, Н. М. Степанова. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП ЧОР, 2010. – 28 с. – Текст збірника доступний також в Інтернеті: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1033/Itemid,51/ (дата звернення: 12.08.14).
Збірник методичних матеріалів до проведення Першого уроку.
Кутєпова, А. М. Україна – наш спільний дім : година спілкування у 4-му класі / А. М. Кутєпова // Почат. навчання та виховання – 2014. – № 9. – С. 34–36. – Бібліогр.: 4 назв.
Лазоренко, Т. І. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] : розробка першого уроку 2014/2015 нрз метод. забезпеченням / Лазоренко Т. І. // Учительский журнал on-line. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/vixovna-robota-v-shkoli/24849-ukrana-dina-krana.html ата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Матеріали до проведення Першого уроку „Україна – єдина країна” [Електронний ресурс] : вірші, цитати // Лісновицька ЗОШ І–ІІ ступенів : [сайт школи]. – Текст. дані. – Лісновичі (Львівська обл.), 2014. – Режим доступу: http://lisnovychi.info/?p=395 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році „Україна – єдина країна” [Електронний ресурс] / підгот.: Боярчук О., Устич Ю. // Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://kristti.com.ua/detail_content.php?id=768&level2=105&level1=15 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
„Народ мій є! В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде” : метод. рек. до проведення Першого уроку у 2009–2010 н. р. / підгот.: Крутенко О. В., Степанова Н. М. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП ЧОР, 2009. – 66 с. – Текст збірника доступний також в Інтернеті: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,888/Itemid,51/ата звернення: 12.08.14).
„Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!” : метод. рек. до проведення Першого уроку у старш. шк. в 2012–2013 н. р. / авт.-уклад. Степанова Н. М. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП ЧОР, 2012. – 18 с. – Текст збірника доступний також в Інтернеті: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1366/Itemid,51/ата звернення: 12.08.14).
Непом’яща, Т. М. Україна: історія та уроки державотворення [Електронний ресурс] / Непом’яща Т. М. // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Сценарій виховного заходу.
Непотюк, О. Д. Урок патріотизму на тему: „Гідні великих прадідів” [Електронний ресурс] / Непотюк Олена Давидівна // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Нестерова, Т. І. Україна – єдина країна! [Електронний ресурс] / Нестерова Тамара Іванівна // DOCME. – Текст. дані. – Режим доступу: http://s2.docme.ru/store/data/000299374.pdf?key=e429c02003a896593503aeef4353ede4&r=2&fn=konspekt-uroku-do-prezentac%D1%96%D1%97_.pdf ата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Методична розробка Першого уроку.
Петрів, О. М. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] : (урок для учнів 2 кл.) / Петрів О. М. // Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/normatyvna-baza/2269-pro-temu-pershoho-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Плани-конспекти до Першого уроку 2014–2015 н. р. „Україна – єдина країна” [Електронний ресурс] // Лісновицька ЗОШ І–ІІ ступенів : [сайт школи]. – Текст. дані. – Лісновичі (Львівська обл.), 2014. – Режим доступу: http://lisnovychi.info/?p=391 (дата звернення: 13.08.2014). – Назва з екрана.
Поліщук, Л. Це моя Україна : 1 кл. / Любов Поліщук // Почат. освіта. – 2011. – Лип. (№ 27). – С. 5–6. – Бібліогр.: 11 назв.
Мета проекту – розширити знання учнів про Україну, її традиції, звичаї.
Роскошинська, А. В. Україна – єдина країна, а ми – єдиний класний колектив [Електронний ресурс] / Роскошинська Алла Василівна // Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/normatyvna-baza/2269-pro-temu-pershoho-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Розробка уроку для учнів 5 класу.
Савіцька, Л. О. Україна – єдина країна [Електронний ресурс] : (політ.-мистец. шоу для учнів 9–11 кл.) / Савіцька Л. О. // Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Миколаїв, 2014. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/normatyvna-baza/2269-pro-temu-pershoho-uroku-v-2014-2015-navchalnomu-rotsi (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Сікач, А. В. Перший урок „Україна – єдина країна!” [Електронний ресурс] : 2 кл. / Сікач А. В. // Учительский журнал on-line. – Текст. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/multimedjnij-urok/25028-pershij-urok-l-ukrana--dina-kranar-2-klas.html (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Мультимедійний урок.
Сологуб, Н. В. Війна Радянської Росії проти УНР і проголошення незалежності України. Історія України. 10 клас / Н. В. Сологуб // Історія та правознав. – 2013. – № 32. – С. 15–19.
Розробка уроку історії України для 10 класу. Мета уроку: з’ясувати причини падіння авторитету УЦР та поразки у боротьбі з більшовиками, розкрити зміст IV Універсалу та обставини, за яких він був проголошений.
Співає сонячні пісні уся моя родина, бо ми родились на землі, що зветься Україна : метод. рек. до проведення Першого уроку у 2012–2013 н. р. для учнів 1–4 кл. / авт.-уклад. Гаряча С. А., Добровольська Л. Н. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП ЧОР, 2012. – 48 с. – Текст збірника доступний також в Інтернеті: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1373/Itemid,51/ата звернення: 12.08.14).
Стефанчук, Г. П. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. 7 клас / Г. П. Стефанчук // Історія та правознав. 2011. № 9. С. 2426.
Розробка уроку з історії України для 7 класу.
Старіченко, С. М. Київська держава за часів правління Володимира Великого. Історія України. 7 клас / С. М. Старіченко // Історія та правознав. 2013. – № 2. С. 2326.
Урок з історії України в 7 класі, що має на меті ознайомити учнів з діяльністю князя Володимира, з'ясувати зміст його реформ, проаналізувати зовнішню і внутрішню політику.
Татаринов, М. В. Україна – єдина країна : інформ.-метод. та дидакт. матеріали / Татаринов М. В. // Історія та правознав. – 2014. – № 22/23. – С. 11–13.
Тераніс, А. В. Державотворчий процес в Україні (жовтень 1917 р. – січень 1918 р.). Історія України. 10 клас. / А. В. Тераніс // Історія та правознав. – 2012. – № 19/20/21. – С. 20–33.
Мультимедійний урок з історії України для 10 класу.
Цегельник, А. П. Мій сонячний дім – це моя Україна [Електронний ресурс] : урок-подорож / [Цегельник Алла Панасівна] // Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Черкаси, 2010. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1047/Itemid,51/ (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Розробка Першого уроку для учнів 3 класу.
Черкасова, С. Виховний захід Гетьман Іван Мазепа борець за волю України” / С. Черкасова // Історія в сучас. шк. 2013. № 4. С. 2124. Бібліогр.: 8 назв.
Виховний захід у 8 класі, присвячений одному з найбільш відомих і найбільш суперечливих гетьманів України – Івану Мазепі (1639–1709).

ІІ. ДЕРЖАВНІ ТА НАРОДНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ
2.1. Законодавчі та нормативно-правові акти
Про Державний прапор України [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 28 січ. 1992 р. № 2067-XII // Законодавство України / Верхов. Ради України. – Текст. дані. – К., [б. р.]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2067-12/print1394039376983587 (дата звернення: 15.08.14). – Назва з екрана.
Про Державний герб України [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 19 лют. 1992 р. № 2137-XII // Законодавство України / Верхов. Ради України. – Текст. дані. – К., [б. р.]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2137-12/print1394039376983587 (дата звернення: 15.08.14). – Назва з екрана.
Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 7.09.2000 р. № 439 // Міністерство освіти і науки України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – К., 2000. – Режим доступу: mon.gov.ua/img/.../nmo_439_07092000.doc (дата звернення: 15.08.14). – Назва з екрана.
Про День Державного Прапора України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987/2004 : [станом на 07.08.2009] // Законодавство України / Верхов. Ради України. – Текст. дані. – К., 2004. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987/2004/print1394039376983587 (дата звернення: 15.08.14). – Назва з екрана.

2.2. Теоретичні та науково-методичні матеріали
Бєлов, О. Український тризуб : історія дослідж. та іст. реконструкт / Олександр Бєлов, Геогрій Шаповалов ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 261 с.
У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ – на початку ХХІ ст.
Болотенюк, С. Тризуб – символ світогляду українців / Степан Болотенюк, Петро Харченко ; Укр. акад. оригін. ідей. – К. : Фенікс, 2008. – 179 с. – Бібліогр.: с. 177–179.
Сергійчук, В. І. Національна символіка України : наук.-худож. кн. : для серед. та старш. шкіл. віку / В. І. Сергійчук. – К. : Веселка, 1992. – 109 с.
Книга знайомить із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть.

2.3. Розробки уроків та заходів
Бабич, О. В. У рідному краї серце співає – одна Україна – і двох не буває! : (вихов. захід : 9–11кл.) / О. В. Бабич // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 7. – С. 21–22.
У статті подано виховний захід для старших класів з метою надати учням знання про державну символіку України.
Банник, М. О. Україна – Незалежна держава : урок з курсу „Я і Україна” у 2 кл. / М. О. Банник // Почат. навчання та виховання. – 2013. – № 3. – С. 17–20. – Бібліогр.: 4 назви.
У статті представлено розробку уроку з інтегрованого курсу „Я і Україна” на тему: „Українанезалежна держава. Державні символи: Герб, Прапор, Гімн; їх значення. Київстолиця України” для учнів початкової школи.
Без верби і калини нема України : сцен. вихов. заходів : 1–4 кл. / упорядкув. Фіцай-Корсак М. М. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2014. – 88 с.
У посібнику запропоновані виховні заходи для учнів початкових класів, присвячені народним символам України.
Бортняк, М. В. В історію свою візьми нас, Батьківщино / М. В. Бортняк // Позаклас. час. – 2007. – № 4. – С. 69–78.
Буга, К. І. Національні святині. Виховна година. 5–7 класи / К. І. Буга // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. – № 31. – С. 32–36.
Хід виховної години з розширення знань учнів про національні символи України – прапор, герб, гімн та народнопоетичні святині.
Вірші про Державні символи України [Електронний ресурс] // З думкою про учня. – Текст. дані. – Режим доступу: http://valyakodola.com.ua/publ/klasnomu_kerivniku/metodichni_orientiri/virshi_pro_derzhavni_simvoli_ukrajini/22-1-0-791 (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Герб України [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Текст. дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_України (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
День Державного прапора України // Позаклас. час. – 2014. – № 7. – С. 59–61.
В статті подано сценарій, присвячений вшануванню багатовікової історії українського державотворення, її символів, зокрема прапора
Державний прапор України – святиня народу : реком. бібліогр. список для проведення першого уроку в загальноосвіт. навч. закл. України / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Лисиця Н. В., Литовченко О. В. ; наук. ред. Тишковець О. К. // Освіта України. – 2008. – 15 серп. (№ 61/62). – С. 29 ; Сіл. шк. – 2008. – 20 серп. (№ 31/32) ; Шкіл. б-ка плюс. – 2008. – Серп. (№ 15/16). – С. 45–47. – Текст доступний також також в Інтернеті: http://www.dnpb.gov.ua/scientific_information_work/bib_prod/id/354 (дата звернення: 20.08.14.).
Державні символи України // Позаклас. час. – 2014. – № 7. – С. 83–86.
В статті подано сценарій, присвячений історичним фактам появи головних атрибутів нашої держави, зокрема Українського державного прапора, тризуба – державного герба, та національного гімну України.
Дітям про державну та народну символіку України / [упоряд. Л. М. Римар]. – Х. : Основа, 2004. – 94 с. – (Б-чка журн. „Початкове навчання і виховання” ; вип. 10).
Посібник містить основні відомості про національну державну та народну символіку України, а також добірку кращих зразків фольклору і творів українських письменників, які допоможуть у громадянському вихованні.
Дмитрів, Х. В. Символи держави моєї : (вихов. година : 7 кл.) / Х. В. Дмитрів // Вихов. робота в шк. 2012. № 7. С. 1720.
У статті подано сценарій виховної години для 7 класів, присвяченого державним символамУкраїни.
І Герб, і Гімн, і Прапор, Україно, – навічно у серцях синів твоїх : (з досвіду роботи щодо використ. держ. символіки у навч.-вихов. процесі закл. освіти) / Голов. упр. освіти і науки Харк. держадмін., Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х. : [б. в.], 2005. – 68 с.
У збірнику представлено нормативно-правову базу та практичний матеріал з питань використання державної символіки у навчально-виховному процесі закладів освіти.
Івахів, Л. А. Народні символи України : (вихов. захід : 5–8 кл.) / Л. А. Івахів // Вихов. робота в шк. – 2014. – № 3. – С. 9–13. – Бібліогр.: 6 назв.
В статті подано сценарій виховного заходу, присвяченого національним символам України, розкрито їхнє значення в житті українського народу.
Ігнатієва, А. В. Національні символи України : (усний журн. : 6–7 кл.) / А. В. Ігнатієва // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 2. – С. 39–42.
У статті пропонується методична розробка інноваційного уроку історії у формі усного журналу за темою Національні символи України.
Козубай, Л. Вчимося бачити красу : усний журн. / Людмила Козубай // Труд. навчання. – 2014. – Лип. (№ 7). – Вкладка. – С. 1–11. – Бібліогр.: 18 назв.
Автор пропонує сценарій позакласного заходу з технологій для учнів 9–11-х класів у формі усного журналу за темою „Українські символи та обереги як джерело творчого натхнення”.
Костенко, С. А. Святиня нашого народу / С. А. Костенко // Позаклас. час. – 2013. – № 13/14. – С. 19–20.
В статті подано сценарій, присвячений вшануванню багатовікової історії українського державотворення, її символів, зокрема прапора.
Кошовенко, В. В. Пісня приречена на безсмертя / В. В. Кошовенко // Позаклас. час. – 2007. – № 5. – С. 35–38.
Сценарій, присвячений пісні Ще не вмерла Україна.
Кресан, А. О. Витоки державної символіки України / А. О. Кресан // Історія та правознав. – 2012. – № 16/17/18. – С. 75–78.
Розробка тематичного вечора для учнів 10–11 класів.
Марченко, О. Є. Державний прапор України – святиня нашого народу / О. Є. Марченко // Клас. керівник. Усе для роботи. – 2011. – Лип. (№ 7). – С. 14–15.
Розробка заходу, метою якого є ознайомлення учнів з історією створення Прапора України, виховання патріотизму.
Символіка українців [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Текст. дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Символіка_українців (дата звернення: 12.08.14)– Назва з екрана.
Синиця, Л. М. Образи-символи : розробка уроку муз. мистец. : 7 кл. / Л. М. Синиця // Пед. вісн. Черкаси, 2013. № 1/2. С. 8081.
Сценарії : Державні свята та пам'ятні дати / [ред. рада: Л. Черкаська та ін. ; упоряд.: Л. С. Черкаська та ін.]. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 126, [1] с.
Товстоп’ят, О. В. Символи рідної Батьківщини : розробка вихов. години для старшокласників / О. В. Товстоп’ят // Пед. вісн. – Черкаси, 2010. – № 4. – С. 71–73. – Бібліогр.: 5 назв.
Туніченко, К. Л. Національні і народні символи України [Електронний ресурс] / К. Л. Туніченко // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Урок-бесіда з елементами гри для учнів 1 класу.

III. Я – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
3.1. Законодавчі та нормативно-правові акти
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] : наказ М-ва України у справах сім’ї, молоді та спорту, М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України, М-ва культури і туризму України від 27 жовт. 2009 р. № 3754/981/538/49 // Міністерство оборони України : офіц. веб сайт. – Текст. дані. – К., 2009. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vіjskovo-patrіotichna-robota/normativno-pravova-baza-vijskovo-patriotichnogo-vihovannya/konczepcziya-naczionalno-patriotichnogo-vihovannya-molodi.html (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.

3.2. Теоретичні та науково-методичні матеріали
Абель, М. Р. Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях / М. Р. Абель // Управління шк. 2013. № 16/18. С. 8690. Бібліогр. у кінці ст.
Бех, В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання / В. Бех // Директор шк., ліцею, гімназії. 2011. № 1. С. 1113.
Бех, І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України: (програмно-виховний контекст) / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – К. : ІПВ АПН України, 2008. – 40 с.
Бех, І. Патріотичне виховання дітей та молоді / І. Бех, К. Чорна // Позашкілля. – 2011. – № 10. – С. 916.
Богуш, А. М. Василь Сухомлинський: азбука виховання майбутніх громадян України / А. М. Богуш // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 3–6.
Бойко, А. Виховання людини: нове і вічне : методол.-теорет. і практ. коментар : ст., виступи, рец. / Алла Бойко. – Полтава : [Техсервіс], 2006. – 566 с.
Бондар, Л. О. Сухомлинський: основні пріоритети у вихованні громадянськості / Л. Бондар // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 19–22.
Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., Кіровоград – Павлиш, 20–21 верес. 2012 р. / [редкол.: Калініченко Н. А. та ін. ; за заг. ред. Н. А. Калініченко]. Кіровоград : КОІППО, 2012. 259 с. Бібліогр. у кінці ст.
Вишневський, О. Сучасний ідеал виховання української молоді та український національний характер / О. Вишневський // Освіта. – 2014. – 19–26 берез. (№ 12). – С. 6–7.
Волин, О. В. Національне виховання невід'ємна складова гармонійного розвитку особистості / О. В. Волин // Вихов. робота в шк. 2012. № 4. С. 24.
Гід з громадянської освіти в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Донец. шк. прав людини ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В., Дуральська Н. Ю. ; наук. ред.: Рагозін Микола Петрович, Рогова Павла Іванівна ; наук. консультант Чорна Катерина Іванівна ; рецензент Боришевський М. Й. ; ред. Камінська Катерина Володимирівна]. – Донецьк ; К., 2003. – 166 с. – Текст покажчика доступний також в Інтернеті:http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/864813596.pdf (дата зверення: 19.08.14).
Гончаренко, О. Виховання патріотизму на традиціях українського козацтва / О. Гончаренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 338–344. – Бібліогр.: с. 344.
Горб, Т. Й. Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості / Т. Й. Горб // Вихов. робота в шк. 2014. № 3. С. 24.
Дічек, Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 14–16.
Дордя, Т. Сучасні педагогічні технології національного виховання / Т. Дордя // Школа. – 2013. – № 7. – С. 58–60.
Жильцова, О. С. Василь Сухомлинський: п'ять поглядів на проблему свободи та відповідальності в контексті громадянського виховання : (пед. читання) / О. С. Жильцова // Вихов. робота в шк. 2014. № 2. С. 1521. Бібліогр.: 9 назв.
Заліток, Л. М. Книжка у формуванні громадянських цінностей молодших школярів (на основі аналізу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) / Заліток Л. М. // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янск, 2007. – Вип. 37 : „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина”, [частина] Спадщина Василя Сухомлинського в контексті розвитку сучасного громадянського суспільства. – С. 105–117. – Бібліогр.: с. 111–117.
Заставний, І. В. Основні напрями патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. В. Заставний // Студентський альманах : зб. магістер. робіт / ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України. – Текст. дані. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://mp2.umo.edu.ua/wp-content/uploads/2012/04/Заставний.pdf (дата звернення: 14.08.14). – Назва з екрана.
У статті автором проаналізовано основні напрями патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, подано сутність і завдання патріотичного виховання, проаналізовано законодавчу базу щодо даної проблематики.
Зелюк, В. В. Формування патріотизму, свідомої громадянської позиції та зміцнення моральності учнівської молоді: досвід і проблеми / В. В. Зелюк // ПостМетодика. – 2009. – № 4. – С. 57–59.
Зубко, А. М. Педагогічна аксіологія В. Сухомлинського і концепція громадянського виховання / А. М. Зубко, О. В. Стребна // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – Вип. 53. – С. 221–225. – Бібліогр.: 8 назв.
Проаналізовано засадничі принципи громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського через його науково-педагогічні праці і надбання директорської діяльності під кутом зору потреб, завдань нинішньої української освіти та суспільства.
Іноземцев В. Громадянське виховання молоді у педагогічній спадщині М. І. Пирогова та його актуальність на сучасному етапі / В. Іноземцев // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 62–66.
Іонова, О. М. Формування національного світогляду молодших школярів в сучасній педагогічній науці / О. М. Іонова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. БГрінченка, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К., 2013. – Вип. 2. – С. 76–82. – Бібліогр.: с. 82.
Калита, Н. Виховний ідеал К. Ушинського у традиції українського національного виховання: порівняльний історико-педагогічний аспект / Н. Калита // Молодь і ринок. – 2013. – № 12. – С. 93–98. – Бібліогр.: 13 назв.
Кіян, О. Виховання громадянськості в учнів молодшого підліткового віку засобами вчительсько-батьківської взаємодії / О. Кіян // Рідна шк. – 2014. – № 4/5. – С. 47–52. – Бібліогр.: 8 назв.
Кравцов, А. К. Формування в учнівської молоді готовності до захисту Вітчизни / А. К. Кравцов // Пед. вісн. – Черкаси, 2012. – № 3. – С. 63–64. – Бібліогр.: 13 назв.
Кульчицький, В. Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. Кульчицький // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С. 70–75. – Бібліогр.: 14 назв.
Курило, В. Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності / В. Курило // Рідна шк. 2014. № 4/5. С. 89.
Мудрий, М. Національне виховання, або матерія без руху [Електронний ресурс] / М. Мудрий // Osvita.ua. – Текст. дані. – К., 2009. – 5 жовт. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/5101/ (дата звернення: 14.08.14). – Назва з екрана.
Овсієнко, С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко // Вихов. робота в шк. 2012. № 2. С. 2836.
Первий, Г. Л. Історична пам’ять і патріотичне виховання / Г. Л. Первий // Матеріали регіональної наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів: „Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний досвід та сучасність в умовах глобалізації” / Донец. нац. гірн. ун-т. – Донецьк, 2012. – С. 67–71. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/1513/1/5-Pervyj.pdf (дата звернення: 14.08.14).
Попович, І. Громадянська позиція та національна освіта учнів / І. Попович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2013. № 2. С. 89.
Проблеми українського національного виховання : зб. наук. пр. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. 396 с. Бібліогр. у кінці ст.
Рогова, П. І. Діяльність освітянських бібліотек України у контексті ідей видатного педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського / П. Рогова // Рідна шк. – 2008. – № 12. – С. 43–45. – Бібліогр.: 6 назв.
Роговець, О. В. Педагогічні умови громадянського виховання молодших школярів / О. В. Роговець // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем виховання. – К., 2012. – Вип. 16, кн. 3. – С. 128–136. – Бібліогр.: с. 136.
Савка, І. Теоретико-педагогічні аспекти національного виховання учнівської молоді в закладах освіти / І. Савка // Молодь і ринок. 2013. № 12. С. 142146. Бібліогр.: 10 назв.
Сенченко, О. Б. В. О. Сухомлинський: п’ять поглядів на проблему свободи і відповідальності в контексті громадянського виховання: педагогічні читання / О. Б. Сенченко // Світ виховання. 2013. № 2. С. 2326.
Скалич, Л. Національне виховання учнів початкових класів / Л. Скалич // Молодь і ринок. – 2012. № 8. С. 8183. Бібліогр.: 6 назв.
Сухомлинський, В. О. Духовний світ школяра / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К., 1976. – Т. 1. – С. 207–400.
Сухомлинський, В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К., 1977. – Т. 3. – С. 280–582.
Сухомлинська, О. Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 10–14. – Бібліогр.: 6 назв.
Стаття присвячена аналізу концепту „патріотизм” як важливої віхи філософії педагогічної науки.
Терещенко, О. Реалізація системи громадянського виховання / О. Терещенко // Директор шк. Україна. – 2010. – № 6. – С. 56–60 ; № 7/8. – С. 23–32.
У статті описано систему громадянського виховання школярів у загальноосвітньому навчальному закладі.
Туній, О. АГромадянське виховання в загальноосвітній школі / О. А. Туній // Тавр. вісн. освіти. – 2012. – № 2. – С. 179–187. – Бібліогр.: 3 назви.
Федорова, Є. ВМоральні засади виховання громадянськості / Є. В. Федорова // Пед. вісн. Черкаси, 2012. № 4. С. 2728.
Харів, НВ. Сухомлинський про красу рідного краю як джерело патріотичної свідомості / Н. Харів // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – Вип. 345 : Педагогіка та психологія. – С. 183–188. – Бібліогр.: 6 назв.
Розкриваються ідеї В. О. Сухомлинського про роль краєзнавства у формуванні патріотичної свідомості учнів загальноосвітньої школи.
Черкашенко, В. Громадянське виховання: проблеми, досвід [Електронний ресурс] / В. Черкашенко // Osvita.ua. – Текст. дані. – К., 2009. – 2 груд. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/5904/ (дата звернення: 14.08.14).Назва з екрана.

3.3. Розробки уроків та заходів
Бугай, Л. О. Виховна година „Що означає бути громадянином своєї держави” / Л. О. Бугай // Історія та правознав. 2012. № 16/17/18. С. 6768.
Кибукевич, С. М. Утверджувати ідеали культури, миру – служити миру [Електронний ресурс] : (толерантність – це культура манер і добрих вчинків) : (урок-презентація для учнів 6 кл.) / С. М. Кибукевич // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Колісник, Л. В. Тема заходу „Я – патріот своєї країни” [Електронний ресурс] : (засід. дискус. клубу для учнів 7 кл.) / Л. В. Колісник // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Захід спрямований на те, щоб навчити учнів відверто висловлювати свої думки, захищати свої погляди, толерантно ставитися до переконань інших. Виховувати громадян-патріотів, здатних творити себе і своє життя.
Руденко, О. В. Україно! Ти для мене диво! [Електронний ресурс] : (усний журн. для учнів старш. ланки) / Руденко О. В. // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 ата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Захід сприяє формуванню комплексного уявлення про місце і роль України в сучасній Європі, усвідомленню, що Україна є рівноправним і повноцінним членом світового товариства, розширює знання учнів з питань політичного і соціального розвитку України на сучасному етапі, сприяє вихованню в учнів патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, вихованню свідомого, компетентного й відповідального громадянина, соціально та політично активної особистості.
Методичний посібник містить методичні рекомендації для проведення в навчальних закладах Першого уроку у 2014/2015 навчальному році на тему „Україна – єдина країна”. Запропоновані матеріали спрямовані на формування у школярів української громадянської ідентичності шляхом вивчення історії держави, її національних і культурних традицій, поваги до Законів України, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства.
Чалабієв, Р. А. З Україною в серці [Електронний ресурс] / Р. А. Чалабієв, Л. В. Чалабієва // Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Черкаси, 2011. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,0/metodId,1252/Itemid,51/ (дата звернення: 12.08.14). – Назва з екрана.
Матеріал спрямований на виховання в учнів почуття патріотизму, уміння відстоювати власні права на засадах дотримання своїх громадянських обов’язків.
Шахненко, О. Ф. Стосується кожного [Електронний ресурс] : (урок „ток-шоу” для учнів 9 кл.) / О. Ф. Шахненко // Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Кіровоград, 2014. – Режим доступу: http://koippo414.at.ua/index/2014_2015/0-215 (дата звернення: 13.08.14). – Назва з екрана.
Мета і завдання уроку: формування в учнів ціннісних орієнтацій до держави та суспільства, рис сучасного патріота української держави, вчити вболівати за сьогодення й майбутнє своєї держави, сприймати її такою, як вона є, формувати всебічно розвинену особистість, яка своїми вчинками будуватиме, створюватиме, відроджуватиме заради України.

Немає коментарів:

Дописати коментар