вівторок, 15 вересня 2015 р.

Управління розвитком тваринництва, переробної та харчової промисловості в регіоні": рекомендаційний список літератури

Бабенко В.О. Управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології) : монографія / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків: ХНАУ, Х. - Мачулин, 2014. - 380 с.

Бабенко В. О. Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК / В. О. Бабенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 130-133.

Бабенко В. О. Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК [Електронний ресурс] / В. О. Бабенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 74-80. - Режим доступу

Бахчиванжи Л. А. Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств : монографія / Л. А. Бахчиванжи, Т. Я. Тінтулова, О. Ю. Павлова, О. Ю. Славута ; Одес. держ. аграр. ун-т. - Одеса : Аспект, 2013. - 92, [23] c.

Борисенко В. Г. Підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва за використання багаторівневої інформаційно-аналітичної системи АРМів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / В. Г. Борисенко ; НААН України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. - Полтава, 2015. - 21 c.

Василішин С. І. Формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та забезпечення їх ефективного використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Василишин ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2014. - 20 c.

 Гой Н. Особливості оперативного управління у підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Н. Гой // Аграрна економіка. - 2012. - Т. 5, № 1-2. - С. 53-58. - Режим доступу

Манжура О. В. Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки / О. В. Манжура // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 115-119.

 Місюк М. В. Державна підтримка ринкового розвитку тваринництва [Електронний ресурс] / М. В. Місюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 1. - С. 15–27. - Режим доступу 

Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 - 15 трав. 2015 р. ) / ВНЗ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава, 2015. - 285, [1] c.

Парфьонов І. В. Державний механізм проектного управління регіональним розвитком в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / І. В. Парфьонов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2015. - 20 c.

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 - 23 листоп. 2012 р., Київ / ред.: Т. Л. Мостенська, А. О. Заїнчковський, О. І. Драган ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2013. - 223 c.

Рябоконь В. П. Управління виробничим потенціалом переробних підприємств : монографія / В. П. Рябоконь, В. М. Гончаров, Ю. П. Шаповалові ; Луган. нац. аграр. ун-т, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - Луганськ : Прес-експрес, 2014. - 149 c.

Смирнов Є. В. Управління ресурсами підприємства (за матеріалами підприємств переробної промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. В. Смирнов ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 c.

Сусіденко Ю. В. Конкурентоспроможність переробних підприємств системи АПК в умовах ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Сусіденко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 20 c.

 Суховерха Ю. Реалізація активного маркетингового адаптивного управління українськими переробними підприємствами [Електронний ресурс] / Ю. Суховерха // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 2. - С. 163-167. - Режим доступу

Управління розвитком підприємств (за видами економічної діяльності) в умовах глобалізації : монографія / ред.: І. І. Савенко, І. О. Седікова ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Букаєв В.В., 2014. - 217 c.

Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 20 - 21 берез. 2014 р., Київ : тези доп. / ред.: С. В. Іванов, Б. М. Андрушкін, Т. Л. Мостенська; Нац. ун-т харч. технол., Акад. екон. наук України, Спілка економістів України, Запоріз. нац. ун-т, Житомир. держ. технол. ун-т. - Київ : НУХТ, 2014. - 169 c.

Чеботарьов В. А. Державне регулювання структурної трансформації в харчовій та переробній промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. А. Чеботарьов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2013. - 40 c.

Шовкун І. А. Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України / І. Шовкун // Економіка України. - 2013. - № 3. - С. 27-38.

Додаткову літературу див. в електронних каталогах:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу

 - Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу

Немає коментарів:

Дописати коментар