субота, 22 серпня 2015 р.

"Теоретичні засади розбудови механізмів приймання рішень та реалізації фіскальної політики в Україні"

1. Биховченко В. П. Фіскальна політика на шляху зменшення безробіття в Україні / В. П. Биховченко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - С. 205-209. - Режим доступу

2. Бігдан В. Б. Програмні засоби прийняття рішень в задачах аналізу динаміки економічної ситуації регіонів / В. Б. Бігдан, В. М. Горбачук, Ю. М. Чорний // Пробл. програмув. - 2008. - № 2/3 (спец. вип.). - С. 742-748. 

3. Бочарніков В. П. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації : монографія / В. П. Бочарніков, К. В. Захаров, М. С. Лаба, А. М. Леміш, І. П. Макаренко; НДІ фін. права в структурі Нац. акад. держ. податк. служби України, Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь : МП "Леся", 2006. - 319 c. 

4. Валігура В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації / В. А. Валігура, Н. М. Михальчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 12-21. - Режим доступу

5. Вишневський В. П. Концептуальні положення моделювання регіональної підсистеми обґрунтування бюджетно-податкової політики держави / В. П. Вишневський, Р. М. Лепа, М. Ю. Авксєнтьєв // Математичне моделювання в економіці. - 2013. - Вип. 1. - С. 85-94. - 

6. Гасанов С. С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. - 2014. - № 1. - С. 22-38. -   Режим доступу

7. Гуменюк В. В. Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в курортній сфері / В. В. Гуменюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 28-31. - Режим доступу

 8. Карлін М. І. Особливості фіскальної політики держави з нестійкою фінансовою системою в глобалізованому світі / М. І. Карлін // Економічний форум. - 2014. - № 4. - С. 207-214. -           Режим доступу

9. Карлін М. І. Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. - 2014. - № 2. - С. 34-44. - Режим доступу

10. Клепанчук О. Ю. Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 250-256. -                     Режим доступу

11. Лактіонова О. А. Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки / О. А. Лактіонова // Бізнес Інформ. - 2014. - № 6. - С. 308-319.

12. Лепа Р. М. Система підтримки прийняття рішень в бюджетно-податковій сфері / Р. М. Лепа, А. Ф. Дасів, С. В. Сембер // Математичне моделювання в економіці. - 2013. - Вип. 3. - С. 16-23. - Режим доступу

13. Лондар С. Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України / С. Л. Лондар; ред.: В. Є. Юринець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2001. - 274 c.

 14. Лондар С. Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.03.02 / С. Л. Лондар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2002. - 32 c. - Режим доступу

15. Маліновська К. О. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб та його роль у формуванні бюджетів різних рівнів / К. О. Маліновська, А. С. Гера // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2011. - № 2(2). - С. 427-433. - Режим доступу

16. Маршалок Т. Я. Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики / Т. Я. Маршалок // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 384-391. - Режим доступу

17. Морщ Я. І. Сучасні проблеми реалізації фіскальної політики в Україні / Я. І. Морщ // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - С. 113-118. - Режим доступу

18. Паєнтко Т. В. Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку / Т. В. Паєнтко // Фінанси України. - 2013. - № 2. - С. 46-58. - Режим доступу

19. Паранчук С. В. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу в корпоративному секторі / С. В. Паранчук, О. М. Чубка // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 332-335. -                     Режим доступу

20. Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2012. - 401 с.

 21.Сідельникова Л. П. Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України / Л. П. Сідельникова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 74-80. Режим доступу

 22. Соколовська А. М. Інструменти політики фіскальної консолідації та їх вплив на макроекономічні процеси / А. М. Соколовська, Л. Б. Райнова // Фінанси України. - 2014. - № 4. - С. 61-82. - Режим доступу

 23. Соколовська А. М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - № 11. - С. 17-32. - Режим доступу 

24. Сущенко О. Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 3-4. - С. 15-22. -                   Режим доступу

 25. Твердохліб І. П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні / І. П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 270-280. – [Ідентифіковано причини незатребуваності кривої Лаффера як засобу обгрунтування рішень з оптимізації фіскальної політики в Україні]. -Режим доступу

26. Унинець-Ходаківська В. П. Сучасна фіскальна політика на фінансових ринках / В. П. Унинець-Ходаківська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2013. - № 2. - С. 177-192. - Режим доступу

27.Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв'язку: монографія / [Даниленко А. І. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А. І. Даниленка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 455 с.

28. Цап І. М. Проблеми та перспективи фіскальної політики в Україні / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 35. - С. 339-345. - Режим доступу

29. Циганов С. Фіскальна і монетарна політика – складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки / С. Циганов, Т. Табакова // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 5. - С. 34. - Режим доступу

30. Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: В 2-х ч. Ч. 1 / М. В. Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 555 c. 

31. Шевчук, В. О. Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики: монографія / Віктор Шевчук, Роман Копич. - Л. : ПАІС, 2011. - 543 с.

32. Юрій С. І. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, С. Л. Коваль; ред.: С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин; Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Кондор, 2012. - 374 c. 

Немає коментарів:

Дописати коментар