субота, 26 вересня 2015 р.

Діяльнісний підхід до вивчення української мови: рекомендаційний список літератури

Антончук О. Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні орфографії учнів 6-7 класів / О. Антончук // Нова пед. думка. - 2011. - № 3. - С. 52-54.

 Бабій І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення рідної мови у професійно-технічних навчальних закладах / І. Бабій // Молодь і ринок. - 2009. - № 9. - С. 133-136. 

Бабій І. В. Лінгводидактичний потенціал особистісно орієнтованого підходу до вивчення української мови в ПТНЗ сфери обслуговування / І. В. Бабій // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2012. - № 4. - С. 19-26.

Бакум З. Реалізація сучасних підходів навчання на етапі поглиблення та систематизації знань із фонетики української мови / З. Бакум // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 4. - С. 16-20.

Варзацька Л. Розвиток оргдіяльнісних умінь учнів : 10-11 класи, академічний рівень / Л. Варзацька // Дивослово. - 2012. - № 5. - С. 2-7.

Дідук-Ступ'як Г. Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі / Г. Дідук-Ступ'як // Дивослово. - 2014. - № 1. - С. 2-6.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 Корчова О. М. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення лексико-семантичного рівня української мови у вищій школі [Електронний ресурс] / О. М. Корчова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 109-113. - РЕЖИМ ДОСТУПУ 

Кухарчук І. О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури : автореф. дис... канд. пед. наук / І. О. Кухарчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2006. - 20 c.

Кухарчук І. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у фаховій підготовці вчителя-словесника / І. Кухарчук // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 2. - С. 50-54.

 Кучерук О. А. Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти [Електронний ресурс] / О. А. Кучерук // Наука і освіта. - 2013. - № 5. - С. 58-62. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Любашенко О. В. Мовна освіта: європейські тенденції і перспективи розвитку української лінгводидактики / О. В. Любашенко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2012. - № 1. - С. 11-15.

Мамчур Л. І. Лінгводидактичні підходи до формування комунікативної компетентності учнів основної школи / Л. І. Мамчур // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 59. - С. 125-129.

Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи : [монографія] / Л. І. Мамчур. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 449 с.

 Мандрик Н. В. До проблеми сучасного уроку української мови [Електронний ресурс] / Н. В. Мандрик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2014. - Вип. 8. - С. 139-142. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Новосьолова В. Вивчення синтаксису у 8-9 класах на засадах комунікативно-діяльнісного підходу [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. - 2015. - № 2. - С. 15-19.
Паламар Л. Принцип активної комунікації у процесі навчання української мови у ВНЗ / Л. Паламар // Нова пед. думка. - 2008. - № 2. - С. 71-73.

Пентилюк М. І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)).

Попова О. Когнітивно-комунікативний підхід до роботи над граматичними нормами української мови / О. Попова // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 72-75.

Трубачова Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів [Текст] / Д. Трубачова // Українська мова і література в школі. - 2013. - № 3. - С. 34-38.

Хропата С. І. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти комунікативно зорієнтованого вивчення синтаксису української мови / С. І. Хропата // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 61. - С. 355-358.

Яновицька Н. Граматика як лінгвістична основа формування комунікативного мовлення [Текст] / Н. Яновицька // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 8. - С. 61-65.

Немає коментарів:

Дописати коментар