субота, 26 вересня 2015 р.

"Самвидав" як історико-культурне явище України: рекомендаційний список літератури

1. "Антология самиздата" - Режим доступу                    

 2. Гордійчук С. О. Дисидентська діяльність Йосипа Терелі у 1960–1980-х роках (за матеріалами карних справ КДБ) [Електронний ресурс] / С. О. Гордійчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2013. - Вип. 35. - С. 205-209. - Режим доступу

 4. Діденко Ю. В. Самвидавний літопис відродження української держави 1989 рік [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко // Інтелігенція і влада. - 2012. - Вип. 25. - С. 218-226. - Режим доступу

 5. Кузьмук І. В. Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання [Електронний ресурс] / І. В. Кузьмук // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 55. - С. 106-110. - Режим доступу

6. Лахно О.П. Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х - 80-ті роки XX століття): автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / О.П. Лахно ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2008. — 20 с. — Режим доступу

 7. Лекція 2. Українська література 60-70-х рр. - Режим доступу

 8. Мельникова О. С. Методи впливу альтернативних медіа (на прикладі українського самвидаву 60–80-х рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. С. Мельникова // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 57. - С. 124-128. - Режим доступу

 9. Михайлов В. В. Діяльність Української гельсінської спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х – 1991 рр. [Електронний ресурс] / В. В. Михайлов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2013. - Вип. 37. - С. 162-168. - Режим доступу

 10. На основі документів державних архівів, матеріалів офіційної радянської преси та "самвидавної" літератури розглянуто діяльність Української Гельсінської Спілки (УГС) щодо сприяння процесам демократизації та національного відродження наприкінці 1980-х - 1991 рр. Розкрито протидію комуністичної партії становленню та функціонуванню УГС в Південній Україні. Визначено місце і роль південноукраїнських філій УГС у державотворчих процесах в період краху радянської системи наприкінці 1980-х - 1991 рр.Національно-культурне відродження в роки хрущовської «відлиги» . - Режим доступу

11. Неофициальная культура в СССР во второй половине 60-х - 80-х годах XX века
 Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat . - Режим доступу

 12.Обертас О.Є. Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Є. Обертас ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — Режим доступу

 13. Обертас О.Є. ТЕРНОВИМ ШЛЯХОМ САМВИДАВУ . - Режим доступу:http://www.prosvita.poltava.ua/?p=858Обертас Олесь Український самвидав у Європі//, бюлетень "Український самвидав" (№ 2, грудень, 2002) . - Режим доступу

 14. Самвидав. - Режим доступу

 15. Секо Я. Витоки українського самвидаву [Електронний ресурс] / Я. Секо // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 9. - С. 73-79. - Режим доступу

 16. Стасюк І. М. Погром українського самвидаву початку 1970-х рр.: передумови та наслідки [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. - 2013. - № 752. - С. 179-185. - Режим доступу

 17. Стасюк І.М. Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х - кінець 1980-х років): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.М. Стасюк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с. — Режим доступу

18. Українське шістдесятництво. - Режим доступу

20. Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика. - Режим доступу

21. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е [Текст] : в 3 т. / авт. проекта, сост. М. Ш. Барбакадзе ; общ. ред. В. В. Игрунов. - М. : Международный ин-т гуманитарно-политических исследований, 2005 : Антология самиздата (загл. обл.). - Т. 1, кн. 1 : До 1966 года. - [Б. м.] : [б.и.], 2005. - 494 с.: ил. -

22. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е [Текст] : в 3 т. / авт. проекта, сост. М. Ш. Барбакадзе ; общ. ред. В. В. Игрунов. - М. : Международный ин-т гуманитарно-политических исследований, 2005 : Антология самиздата (загл. обл.). - Т. 1, кн. 2 : До 1966. - [Б. м.] : [б.и.], 2005. - 363 с.: ил. -

23. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е [Текст] : в 3 т. / авт. проекта, сост. М. Ш. Барбакадзе ; общ. ред. В. В. Игрунов. - М. : Международный ин-т гуманитарно-политических исследований, 2005 : Антология самиздата (загл. обл.). - Т. 2 : До 1966-1973 года. - [Б. м.] : [б.и.], 2005. - 768 с.: ил.

 24. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-е [Текст] : в 3 т. / авт. проекта, сост. М. Ш. Барбакадзе ; общ. ред. В. В. Игрунов. - М. : Международный ин-т гуманитарно-политических исследований, 2005 : Антология самиздата (загл. обл.). Т. 3 : После 1973 года. - [Б. м.] : [б.и.], 2005. - 446 с.: ил.  

 25. Антологія українського самвидаву 2000-2004 [Текст] / упоряд. О. Ворошило, В. Муж. - К. : Буква і цифра, 2005.  

26. Антологія українського самвидаву. - К.:Буква і цифра, 2005

 27. Бажан, О. Г. Переслідування інакодумства на Житомирщині в другій половині 50-х-80-х років (за матеріалами державних, відомчих архівів та самвидаву). // Житомирщина крізь призму століть. — Житомир, 1997. — С. 91-93.

28. Без цензуры: периодика "самиздата" до и после распада СССР в фондах Российской национальной библиотеки [Текст] : каталог / сост. А. С. Асватуров, М. А. Семенова ; ред. Н. Ю. Стамат ; Российская национальная библиотека. - СПб. : [б.и.], 1999. - 57 с.

29. Богатырева, Н. Ю. Театральный самиздат: эстрадная студия МГУ "Наш дом" // ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ . - 2009 . - № 2. - С. 78-80.

31. Зінченко, А. В. Самвидав у суспільно-політичному житті України в 1960-1975 рр. // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура». — К.; Х., 1997. — С. 234-236.

 32. Золотое подполье [Текст] : полная илл. энциклопедия рок- самиздата. 1967-1994: История. Антология. Библиография / авт. и сост. А. Кушнир ; подгот., коммент. С. Гурьев. - Нижний Новгород : Деком, 1994. - 367 с. 

 33. История болезни Леонида Плюща [Текст] / cocт. и коммент. Т. Ходорович. - Амстердам : Фонд им. Герцена, 1974. - 208 с. - (Библиотека самиздата ; n 5). 

34. КАРАВАНСЬКИЙ, С. ГУМОРИСТИЧНИЙ САМВИДАВ : ГУМОР.-САТИР. ВІРШІ. - ФІЛЯДЕЛЬФІЯ:КИЇВ, 1982. - 176 С.

35. Караванський, Святослав. Гумористичний самвидав [Текст] / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. - 2-е вид. - Л. : БаК, 2013. - 137 с. : іл.  

36. Когут С. Самвидав у Львові кінця 1980-х рр. ("Євшан-зілля", "Кафедра") / С. Когут // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. - 2007. - Вип. 15. - С. 161-174.

37. Колісник Ю. В. Журнальна періодика УРСР (1950 - 1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Ю. В. Колісник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 36 c. 

38. Курнацька Г. М. Сучасна самвидавна музична періодика в Україні: специфіка і функції / Г. М. Курнацька // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. - 2011. - Вип. 1. - С. 67-71. - Бібліогр.: 17 назв.

39. Лис, С. В. Шляхи українського самвидаву за кордон у 60-80-х роках XX століття. // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. — Луцьк, 2008. — Вип. 15. — С. 186-191. 

 40. Мартирологія українських церков [Текст] : у 4. т. - Торонто : Смолоскип, 1987 .Т. 1 : Українська Православна Церква: : документи, матеріали, християнський самвидав України / зред. О. Зінкевич. - 1987. - 1207 л.: іл. 

 41. Мартирологія українських церков [Текст] : у 4. т. - Торонто : Смолоскип, 1987 . Т. 2 : Українська Католицька Церква : документи, матеріали, християнський самвидав України / упоряд., зред. О. Зінкевич. - 1985. - 839 с.: іл. 

 42. Обертас О. Літературні джерела українського самвидаву / О. Обертас // Слово і час. - 2003. - № 8. - С. 80-87. - Бібліогр.: 40 назв. 

43. Обертас, Олесь Євгенович. Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Обертас Олесь Євгенович ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 18 с. 

 44. Обертас, Олесь. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) [Текст] : монографія / Олесь Обертас ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченко. - К. : Смолоскип, 2010. - 300 с. : фото. - Бібліогр.: с. 211-231. 

45. По страницам самиздата : [сб.. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 300 с.
 46. Рух опору в Україні 1960-1990 [Текст] : енцикл. довід. / Музей-архів і докум. центр. Укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич. - 2-ге вид., допов. - К. : Смолоскип, 2012. - 895, [64] с. : кольор. іл., фото. 

 47. Рух опору в Україні: 1960-1990 [Текст] = Resistance movement in Ukraine 1960-1990: an encyclopedia : енциклопедичний довідник / Осип Зінкевич [та ін.] ; гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - К. : Смолоскип, 2010. - 804 с. : фото. 

48. Салига, П. Г. Функціональні обов'язки автора і редактора езину [як електронного способу побудування самвидаву] // Проблеми розвитку інформаційного суспільства Матеріали . - Ч. 2 . - 2012. - С. 198-204.

51. Сербін О. Самвидав / О. Сербін // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 1. - С. 12-14. - Бібліогр.: 4 назв..

52. "Скриня" (1971): літературно-мистецький самвидавний журнал [Текст] / Н.-д. центр періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника НАН України ; ред. В. Грабор. - Л. : [б.в.], 2000. - с. ІІІ-ХІ, 1-31 , ХІІІ-ХV. 

 53.Спанатій, Олександр Сергійович. Український самвидав 1960 - 80-х років: сегмент неперіодичних видань [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Спанатій Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2012. - 20 с. 

54. Спанатій, Олександр. Іван Світличний в українському самвидаві 60-80-х років XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2010. — Вип. 22. — С. 154-157.

55. Стасюк, І. М. «Самвидав» в українському національному русі 1960-1970-х років. // Держава та армія. — Львів, 2000. — N408. — С. 122-126.

56. Струкова, Е. Н. Дело об одесской библиотеке самиздата. Материалы из одесской библиотеки самиздата, переданные в ГПИБ России // БИБЛИОГРАФИЯ . - 2012 . - № 2. - С. 50-59.

57. Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., 23 - 26 верес. 2014 р., Одеса / ред.: Л. Ф. Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. І. Федорова". - Одеса : ОНУ, 2014. - 251, [3] c.  
58. Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Обертас Олесь Євгенович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 231 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 209-231.

59.Федорів, І. П. Вплив радикальних мусульманських організацій на формування мусульманської ідентичності українців за допомогою засобів масової інформації та самвидаву. // Політологічний вісник. — К., 2008. — Вип. 35. — С. 264-282.

60. Християнський голос. Збірник пам'яток самвидаву Комітету Захисту Української Католицької Церкви [Текст] / Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, Фонд духовн. відродж. ім. Митрополита Андрея Шептицького ; ред. передруку: Василь Горинь [та ін.]. - Л. : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2009. - 669 с. 

 61. Цебенко, І. М. Жінка і український самвидав. // Жіночий рух в Україні: історія і сучасність. — К., 1994. — С. 105-106.

 62. Широке море України [Текст] : документи самвидаву з України. - Париж, Балтимор : Смолоскип, 1972. - 378 с. - (Документи ; 7).

 63. Яблоновська Н. В. Кримськотатарське питання у самовидавничій періодичній пресі / Н. В. Яблоновська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2007. - № 2. - С. 55-58. - Бібліогр.: 5 назв. 

Немає коментарів:

Дописати коментар