четвер, 3 грудня 2015 р.

Навчальний заклад як середовище формування успішного учня

Байдаченко Т. Формування успішності учнів на модулях етичних дисциплін  / Т. Байдаченко // Комплект газет "Шкільний світ" (Завуч). –  2007. –  28. – С. 6 – 12.

Болгаріна В.С. Культура середовища загальноосвітнього навчального закладу / В.С. Болгаріна // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 7 –9 грудня 2005 р. –  Ніжин : НДУ, 2005. – С. 14 – 15.

Бобух Л. Інформаційний проект "навчання"  / Людмила Бобух, Тетяна Сиволап, Марина Моргун // Вища школа. – 2011. –  № 2. –  С. 40 – 47 : табл.

Бойко Т.  Навчатися залюбки?  / Т. Бойко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. –  2015. –  № 3. – С. 46 – 52.

Діяльність вчителя щодо створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу  


Желюк О. Дiяльнiсний пiдхiд до розвитку творчих здiбностей особистостi /  Желюк О., Желюк Н. // Директор шк.– 2001.– Верес. (№ 35).– C. 8-9.

Занюк С. Мотивація та саморегуляція учня / С. Занюк.– К. : Главник, 2004.– 96 с.

Захлюпаний В. Формування ІНС освітнього закладу  / В. Захлюпаний // Директор школи (Шкільний світ). –  2010. –  № 36.– С. 18 – 21.

Калошин В. Ф. Методика Шаталова В. Ф.: сутність, здобутки, перспективи / Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В., Сушенцева Л. Л. –  К. : Київська Русь, 2008.–  44 с.

Калошин В. Ф. Педагогічні засади формування в учнів ПТНЗ оптимістичних якостей / В. Ф. Калошин // Професійно-технічна освіта. –  2011. –  № 1. –  С. 34 – 36.

Калошин В. Ф. Як Створювати Ситуацію успіху в навчанні? [Електронний ресурс] // В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Завучу. Усе для роботи. – 2012 р – № 5–6 (77–78) березень. – С. 46-52. – Режим доступу

Капранова Г. Побудова процесу формування культури здоров`я школярів на індивідуальній основі - запорука успішності учнів / Г. Капранова // Здоров`я та фізична культура (Шкільний світ). - 2009. - № 11. - С. 14-20.

Кирильчук Л.  Сформованість успішності учнів і педагогів у межах навчально-виховного процесу  / Л. Кирильчук // Директор школи (Шкільний світ). - 2015. - № 15/16. - С. 62-84. 
Кущенко І. Ю. Мотивація науково-дослідницької діяльності учнів – запорука успішності в навчальній і позакласній роботі [Електронний ресурс] / Кущенко Ірина Юріївна. – Режим доступу

Лавровська С. М.  Види та стилі взаємодії педагога й учня  / С. М. Лавровська // Фізичне виховання в школах України. –  2013. –  № 12. –  С. 28 – 34.

Мандрика Л. Імідж сучасної школи: теорія і практика [Текст] / Л. Мандрика // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - №9/10. - С. 14-15.

Мариніна О. Кожен учень школи –  творча особистість  / О. Мариніна // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал. –  2010. – № 4. – С. 124 – 129. 
Мельничук Л.С. Управління процесом створення умов для повноцінного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої дитини [Електронний ресурс] / Мельничук Л.С. [та ін.].   –  Режим доступу 

Митник О. Я. Психолого - педагогічні засади створення розвивального освітнього середовища у ЗНЗ як чинник створення передумов успіху у подальшій професійній кар‘єрі учнів [Текст] / О. Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота.–  2014.–   № 1. – С. 1 – 4.


Москаленко О. Успішний учень через оздоровчий напрям освіти / О. Москаленко // Підручник для директора. – 2010. –  № 3. – С. 55 – 58.

Нікішенко В.  Обдаровані діти –  інтелектуальна еліта України / В. Нікішенко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2013. –  № 3. –  С. 18 : іл.

Омельчук В. Створення творчих груп учителів як запорука успішності учнів [Текст] : досвід / В. Омельчук // Директор школи (Шкільний світ). - 2015. - № 7/8. - С. 69-72 : табл.

Онаць О.М. Роль керівника у створенні успішного культурно-освітнього середовища навчального закладу [Електронний ресурс]  / О.М. Онаць. –  Режим доступу

Освітні технології : навч. – метод. посіб. / О. М. Пехота та ін. – К. : А.С.К., 2002.– 255 с.

Романовський О. Г. Педагогіка успіху: її сутність та основні напрями вивчення [Електронний ресурс] / О.Г. Романовський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 2. – С. 3 –  8. – Режим доступу

Романовський О.Г. Педагогіка успіху / Романовський О.Г., Михайличенко В.Є., Грень Л.М. – Харків: Изд-во НТУ “ХПІ”, 2011. – 376 с.

Романовський О. Г. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект / О. Г. Романовський. – Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – 592 с. 

Саранчук Л. Проектна діяльність: учитель і учень : [Доповідь на нараді ”Учитель та його діяльність: традиційна форма в інноваційному контексті] / Лариса Саранчук // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2014.  –  № 1/4. – С. 164 – 167.

Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмелогічної моделі ліцею) / Г. С. Сазоненко –  К. : Гнозис, 2004.  –  684 с.

Сухомлинський В.О. Людина – найвища цінність. Вибрані твори: у 5 т. – Т.2. // В.О. Сухомлинський. –  К.: Рад. школа, 1976.– 634 с.

Тарасенко Т. М. Державна політика щодо створення умов для розвитку обдарованної молоді в Україні   [Електронний ресурс] /   Тарасенко Т. М. –  Режим доступу 

Ткаченко Л.  Розвиток особистості в системі ”учитель-учень”: контекст синергетики / Лідія Ткаченко // Директор шк., ліцею, гімназії. –  2014. – № 5/6.  –  С. 12-18.

Туров М. Винахiдництво починається зi школи [Аналiз iнформ.-метод. забезп. винахiдн. дiяльн.] / Микола Туров // Освiта України. – 2003. – 8 лип. (N 50/51). – С. 9.

 Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є.М. Хриков. — К. : Знання, 2006.

Черниш А. П.   Створенння умов успішної реалізації завдань - основа діяльності керівника навчального закладу [Електронний ресурс]  / Черниш Анатолій Петрович. - Режим доступу

Шевченко С.  Учень року : програма роботи з обдарованими дітьми / С. Шевченко, Л. Лівінська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. –  № 2. –  С. 43 – 45.

Шевченко А. В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу [Текст] / А. В. Шевченко, А. С. Шворак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 6. - С. 78-82 : ілюстр.
 
Янковська Л. М.  Модель психологічної лабораторії "Успішний вчитель - успішний учень" [Текст] / Л. М. Янковська // Обдарована дитина. - 2014. - N 7. - С. 46-51.

Перелік освітніх сайтів для вчителів. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

1 коментар:

  1. Ваш список допоміг мені в написанні курсової роботи. ВДЯЧНА!

    ВідповістиВидалити