четвер, 13 листопада 2014 р.

Етнопедагогіка: із фондів нашої бібліотеки


 Етнопедагогіка — це система цілей, завдань, принципів, мето­дів, форм організації процесу становлення молодого члена суспі­льства і підготовки його до життя в структурі національно-етні­чних поглядів, норм і звичаїв окремого народу, етносу.

Антонюк Р.І. Заглиблюючись до етнополітичної та етнопедагогічної реальності / Р. І. Антонюк // Гуманітарні науки.- 2007. - № 1.-С.32-43.

Будник О. Особливості української етнопедагогіки / Будник О. // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". - 2002. - № 2. - С.116-118.

Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. / Г. Ващенко // Народна творчість та етнографія. - 2001. - №1-2. - С. 30-36.

Вербицька Л. Є. Виховання здорового способу життя молодших школярів засобами етнопедагогіки /Л. Є. Вербицька // Світ виховання.- 2013. - № 1.- С.13-15

Вербицька Л. Застосування засобів етнопедагогіки у формуванні здорового способу життя молодших школярів/ Л. Вербицька // Завуч (Шкільний світ). - 2013. - № 4.-С.10-11 (вкл.)

Вербицька Лариса Застосування засобів етнопедагогіки у формуванні здорового способу життя молодших школярів / Лариса Вербицька // Завуч (Шкільний світ). - 2013. - № 4. -Вкладка. - С. 10-11.

Гарбера Н. Ф. Українська народна педагогіка про шляхи та засоби попередження інфантильності й аморальності дітей / Н. Ф. Гарбера // Виховна робота в школі.. - 2012. - № 8. - С. 13-19

Грицюк Б. Модернізація системи освіти й етнопедагогіка / Грицюк Б. // Рідна школа. - 1995.- № 5. - C.61.

Грязнов І.О. Захищати, любити і поважати / І.О. Грязнов // Гуманітарні науки.-  2006.- №1.- С.52-55

Денисенко Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Науковий світ. - 2010. - №  8. - С.16-17.

Дружененко Р. Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема / Р. Дружененко // Українська мова і література в школі. -2005 - №2.-С.11-15.

Елкин С. М. Реализация идеи народности в высшем педагогическом образовании/С. М. Елкин // Alma mater, 2011,N № 8.-С.24-27.

Ёлкин С. М. Реализация идеи народности в высшем педагогическом образовании / С. М. Ёлкин // Alma mater. - 2011. - № 8. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27. 

Етнопедагогіка як стимул самопізнання. // Позакласний час.- 2005. - №1/2.- С.12-13.

Зубань В. Опишнянская этнопедагогика: познание жизненной мудрости - за гончарным кругом / В. Зубань // День. - 2009. - № 69. - С. 8

Йовенко Л. Прислів'я та приказки як джерело вивчення родинновиховного досвіду українців /Л. Йовенко // Рідна школа. - 2003. - №6.-С.36-38.

Калуська Л. Валеологічна етнопедагогіка / Калуська Л.// Дошкільне виховання.- 1998.- №9. - С.18-19.

Карабаєва І. Виховання має бути народним /І. Карабаєва // Дошкільне виховання. - 2011.- №8.- С.14-16.

Коваль О. Видатний дослідник традицій української етнопедагогіки Григорій Ващенко / Коваль О. // Народна творчість та етнографія.- 1996.- №1. - С.60-66.

Ковальська В. За традиціями народної педагогіки / В. Ковальська // Українська культура. - 2004.- №10.- С.31-32.

Козак Н. Українська родинна педагогіка: минуле й сьогодення /Козак Н. // Дошкільне виховання. - 2002.- № 8. - С.14-15.

Кошечко Н. Роль та значення етнопедагогічних знань українців у підготовці підростаючого покоління до життя / Н. Кошечко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2007 №8.- С.92-99.

Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : підруч. для пед. ун-тів / В. В. Крижко. - Київ : Освіта України, 2005. - 434 сс. : табл. - Бібліогр.: с. 403-431.


Леонідова Л. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського на засадах етнопедагогіки: Урок-семінар у 8-му класі/Л. Леонідова // Українська мова та література. -  2009. - № 1/3.- С.24-26

Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. - Київ : Слово, 2011. - 718 сс. : табл. - Бібліогр.: с. 623-647.

Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність?/Н. Лисенко // Дошкільне виховання. - 2013.- № 2.- С.23-25.

Лисенко Неллі Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Неллі Лисенко // Дошкільне виховання. - 2013. - № 2. - С. 23-25.

Литвиненко О. Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.О.Сухомлинського/О. Литвиненко // Все для вчителя.-  2003,- №:27.- С.37-39.

Литвиненко О. Матір. Вітчизна. Книга. Хліб... : Конспект уроку "Ідеї етнопедагогіки у творчій спадщині В.Сухомлинського"/ О. Литвиненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 5.-С.7-9.

Лук’яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка /О. Лук’яненко // Виховна робота в школі.- 2011. - № 1. - С.2-7.

Мазур П.І. Народ - вихователь,народ - педагог /Мазур П. І. // Початкова школа.- 1994. - №4. - С.52-54.

Максимович О. Сімейне виховання. Народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 1/2 (січень). - С. 3-6. - Бібліогр.: с. 6.

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко. - Суми : Університетська книга, 2005. - 174 сс. - Бібліогр. в кінці тем. 

Мосіяшенко В. А. Українське народне дитинознавство /В. А. Мосіяшенко // Українська етнопедагогіка. -Суми : Університетська книга, 2008.-С.87-99

Народна педагогіка : світовий досвід / [уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко]. - Київ : Знання-Прес, 2003. - 134 сс. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

Небесна З. Сімейне виховання українців Бойківщини в системі гуманітарної освіти /З. Небесна // Українознавство.- 2010.- № 4.- С.183-186.

Нестерова А. Плекаймо своє, рідне...: Виховні традиції народної педагогіки /А. Нестерова, А. Нестерова // Шкільний світ. -2006. - № 13.-С.1-6.

Новицька Л. Тепло отчого дому. Рід і родина : не забуваймо мудрість наших предків / Л. Новицька // Виховна робота в школі. - 2010. - № 1. - С. 34-35.

Овчаренко О. В. Чого навчає пісня ?/ О. В. Овчаренко // Гуманітарні науки.- 2010. -  №1. - С.176-186.

Олійник І.А. Родинно-сімейне виховання / І. А. Олійник // Виховна робота в школі. - 2006. - №1. - С. 2-13.

Орел Л. З народної педагогіки / Орел Л. // Початкова школа. - 2001. - №5. - С.44-45.

Піскунова І. Народна педагогіка: виховання здорового способу життя / Піскунова І. // Рідна школа.- 2000 .- №1. - С.52-54.

Побірченко Н. Дитинство як предмет етнопедагогічних досліджень / Н. Побірченко // Шлях освіти. - 2002. - № 2.-С.45-51.

Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки / Тамара Поніманська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 8. - С. 9-13.

Попова Н. Цільова комплексна програма "Клас-родина" (3-й клас) / Наталія Попова // Сучасна школа України (Шкільний світ). - 2012. - № 2. - С. 8-9.

Попович А. Етнопедагогічні принципи методики української мови в тлумаченні Івана Огієнка/А. Попович // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження. -Кам'янець-Подільський, 1997.-С.336-337.

Практикум з етнопедагогіки : навч.-метод. посіб. / [Л. А. Юда] ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 271 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 240-246, бібліогр. в темах.

Сабол Діана Український вишитий рушник як сімейна світлина / Діана Сабол // Трудове навчання (Шкільний світ). - 2012. - № 10. - С. 29-33. - Бібліогр.: с. 33.

Савіна М. Виховання дитини в українській народній традиції / М. Савіна // Соціальна психологія. - 2009. -№ 3.- С.174-182.

Семеног О. М. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксіологічні виміри / О. М. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 3. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу / Сивачук Н. // Початкова школа. - 2000. - №5. - С.49-52.

Сохань Г. Етнопедагогічні аспекти християнського виховання в Україні / Г. Сохань // Педагогічна думка. - 2007. - № 3.- С.23-26.

Стельмахович М. Джерела вічні й невичерпні /Стельмахович М. // Рідна школа.-1995.- №12. - С.10-14.

Стельмахович М. Етнопедагогічні основи української національної школи-родини / Стельмахович М., Червінська І. // Початкова школа. - 1997. - № 5. - С.10-12.

Стельмахович М. Методологічні засади української енопедагогіки / Стельмахович М. // Початкова школа. - 1998.- № 2. С.41-43.

Стельмахович М.Г. Застосування ідей української етнопедагогіки в роботі вчителя початкових класів / Стельмахович М.Г. // Початкова школа. - 1994.- №2. - С.4-7.

Стельмахович М.Г. Українська родинна етнопедагогіка /Стельмахович М.Г. // Початкова школа.-  1995. - №8. - C.4-10.

Стефанюк К. Осмислення національного педагогічного надбання /Стефанюк К. // Визвольний шлях. - 1997.- №2. - С.225-238.

Стефанюк С.К. Деякі аспекти етнопедагогічної освіти як можливості духовно-творчого розвитку особистості / Стефанюк С.К. // Педагогіка і психологія.-  1998.- № 2. - С.125-131.

Струманський В. Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки/Струманський В. // Рідна школа. - 2000.- №4. - С.13-15.

Струманський В. Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки / Струманський В. // Рідна школа.- 2000.-№ 4.- С.13-15.

Сухомлинська О. Освітологія і етнопедагогіка в дії /О. Сухомлинська // Педагогічна газета. - 2012. -  №3 .-С.3.

Сухомлинська О.В. Етнопедагогіка - засіб полікультурного виховання, або Як інтегрувати національну концепцію розвитку школи в загальноєвропейський контекст / Сухомлинська О.В. // Відродження. - 1995. -№7.- С.5-6.

Ткаченко А. Постмодернізм і етнопедагогіка. Для чого вона, художня література? / Ткаченко А. // Літературна Україна. - 2007. - №38(4 жовтня).- С.3

Ткаченко О. Зміст етнопедагогічної компетенції вчителя-вихователя /О. Ткаченко // Рідна школа. - 2007. - №4.- С.36-38

Туркот Т. Поряд з метрополією етнопедагогічна порожнина / Туркот Т. // Рідна школа. - 1997. - № 5. - С.47-49.

Федоренко Д. Побудова педагогічного процесу в національній школі на засадах української етнопедагогіки/Федоренко Д. // Освіта, 2003.-N11(5-12 березня). - С.12-13.

Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки /Н.І. Косарєва // Позакласний час, 2005. - №1-2. - С.5-32.

Ходанич П.М. Етнопедагогіка Івана Панькевича /П.М. Ходанич // Педагогіка і психологія. - 2003. - №1.-С.147-154.

Цубенко Л. А. Народна педагогіка - важлива складова частина національного виховання (з досвіду роботи педагогічного колективу) / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі. - 2012. - № 4. - С. 5-7.

Шокало О. Сакральна педагогіка серця /О. Шокало // Мандрівець. - 2009. - № 6. - С.4-20.

Юда Л. А. Роль етнопедагогічних традицій у формуванні національної свідомості молоді /Л. А. Юда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки,Чернігів, 2008. - Вип. 50. - С.231-234.

Юда Л.А. Етнопедагогічні традиції виховання у сім'ї /Л. А. Юда // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки.,Чернігів, 2009. - Вип. 61.- С.14-18

Ярошинська О. Періодизація становлення та розвитку інституту батьківства у вітчизняній етнопедагогічній теорії та практиці виховної діяльності сім"ї /О. Ярошинська // Рідна школа. -2007. - №11/12.-С.68-70.

Немає коментарів:

Дописати коментар