понеділок, 1 грудня 2014 р.

Девіантна поведінка школярів та шляхи її корекції : із фондів нашої бібліотеки

Девіантна поведінка - це поведінка з відхиленнями. Психологи розглядають девіантність як поведінку, що перебуває на межі між правовою і кримінальною поведінкою. Дітей, яким властиві відхилення поведінкових реакцій, називають по-різному: недисципліновані, педагогічно або соціально запущені, важкі діти, важковиховувані, схильні до правопорушень, девіантні підлітки та ін Ці терміни найбільш часто використовуються як синоніми. Відхилення у поведінці позначається на оточуючих, і суспільство ставить діагноз девіантності або деликвентности.

Алексеєва В. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / Валентина Алексеєва, Лілія Костриця. — К. : Шк. світ, 2009. — 117, [1] с. : табл.

Антипіна А. Чому наші діти тікають? / А. Антипіна // Голос України. - 2011. - 22 листоп. (№ 220). - С. 10.

Афанасьєва В. В. Аналіз професійної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до здійснення профілактики девіантної поведінки підлітків / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2013. - № 4. - С. 4-8. - Бібліогр. в кінці ст.
Бабур Н. Насильство та жорстоке поводження у дітей. Комплекс профілактичних занять / Наталія Бабур, Тетяна Василенко // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 6. - С. 26-40. - Бібліогр.: с. 40.

Бездольна Віта Асоціальна поведінка підлітків 13-15 років. Соціально-психологічні особливості / Віта Бездольна // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 15/16. - С. 69-71.

Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків : [навч.-метод. посіб. до спецкурсу соц.-пед. циклу ”Профілактика девіант. поведінки підлітків для студ. спец. ”Соц. педагогіка””] / Вольнова Леся Миколаївна. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 224 с. : іл., табл. — До 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — Бібліогр.: с. 220-224.

Воробьёва К. А. Профилактика агрессивного и девиантного поведения подростков в образовательных учреждениях / К. А. Воробьёва // Воспитание школьников. - 2013. - № 4. - С. 45-49. - Библиогр.: с. 49.

Вороніна Олена Погана поведінка дитини: як розпізнати мету і що робити / Олена Вороніна // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 15/16. - С. 85-90. - Бібліогр.: с. 90.

Галич О.В. Бездоглядність і правопорушення як наслідки хибного виховання / О. В. Галич // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. - 2011.- № 2.-С.91-95

Гордієнко І. Розвиток соціально занедбаної дитини : корекційна програма / Ірина Гордієнко // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 32 (серпень). - С. 3-8 : ілюстр.

Грись А. М. Теорія і практика підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми / А. М. Грись; НАПН України, Ін-т психології Г. С. Костюка НАПН України. — К. : Геопринт, 2013. — 280, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 248-278.

Громовий В. Як навчати дітей, які сидять спиною до вчителя? / В. Громовий // Завуч (Шкільний світ). - 2011. - № 25. - С. 20-23.

Дроздов О. Ю. Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії / О. Ю. Дроздов, М. А. Скок // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 2. - С. 63-66

Зобенько Н. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх / Н. Зобенько // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 36-39. - Бібліогр.: 18 назв.

Зубков В. И. Девиантность молодёжи как результат ее неадекватной социализации / В. И. Зубков // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 4. - С. 91-109.

Капій Наталія Залежність здоров'я від корисних і шкідливих звичок. Вплив на здоров'я підлітків тютюнолвого диму, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин / Наталія Капій // Здоров`я та фізична культура (Шкільний світ). - 2012. - № 19. - С. 17-19.

Карєва М. Взаємодія з тривожними дітьми. Рекомендації вчителям та батькам / Маргарита Карєва // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 37-38.

Карєва М. Рекомендації батькам агресивних дітей / Маргарита Карєва // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 35-36.

Карпенко, Ірина. Трансформація злочинної поведінки як особлива кримінально-правова ситуація: загальна характеристика, відмежування від суміжних ситуацій / Ірина Карпенко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 1. - С. 114-117

Квітко Вікторія Робота з підлітками девіантної форми поведінки / Вікторія Квітко // Психолог (Шкільний світ). - 2013. - № 15/16. - С. 14-18 + Додоток. - Бібліогр.: с. 16.

Клемантович И. П. Службы помощми для несовершенолетних с отклоняющимся поведением в Германии / И. П. Клемантович, М. Г. Фарниева // Воспитание школьников. - 2012. - № 9. - С. 46-50.

Клименко І. Деструктивна поведінка. Медико-біологічні фактори шкільної дезадаптації / І. Клименко // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 2 (січень). - С. 41-43.

Ковальчук Т. Бібліотека як координатор у вирішенні проблеми щодо запобігання насиллю у неблагополучних сім’ях / Тамара Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 10. - С. 21-23

Коношенко Н. А. Організація виховного процесу з девіантними молодшими школярами в реабілітаційному центрі / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 2. - С. 59-64. - Бібліогр. в кінці ст.

Коношенко Н. А. Соціально-педагогічна реабілітація як засіб подолання девіантної поведінки молодших школярів / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 3. - С. 55-61. - бібліогр.: с. 60-61 7 назв

Корекція девіантної поведінки підлітків: Профілактика правопорушень : [посібник] / [О.І.Толчініна, Т.О.Саванчук; Відп. ред. К.І.Дудник] ; Шполян. район. держ. адмін., Служба у справах неповнолітніх. — Черкаси : Ваш Дім, 2005. — 171 с. : табл. — (Молодь за здоров’я – 2. Українсько-канадський проект) — Бібліогр.: с. 170.

Кошова, Інна Вікторівна. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. / Кошова І. В., Кресан О. Д.; Ніжин. держ ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. — 167 с. : табл. — Бібліогр.: с. 162–164 та у підрядк. прим.

Крамаренко Н. С. Утрата доверия как характеристика отношений подростка с миром / Н. С. Крамаренко // Воспитание школьников. - 2013. - № 2. - С. 40-46. - Библиогр.: с. 46.

Лішунова О. Робота з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги / Олена Лішунова // Завуч (Шкільний світ). - 2012. - № 6. - С. 20-24.

Лобанова, Алла Степанівна. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ ”Криворіз. нац. ун-т”. — К. : Каравела, 2012. — 367 с. : табл. — Бібліогр.: с. 267–279 та наприкінці розд.

Майборода С. Б. Использование музыкотерапии в работе с подростками с девиантным поведением /С. Б. Майборода // Воспитание школьников. -  2011. -№ 5.- С.26-29.

Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова. — К. : Либідь, 2011. — 516, [2] с. — Бібліогр. наприкінці розд.

Мамайчук І. І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога / Ірина Мамайчук, Марина Смирнова. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. — 117, [1] с.

Матвійчук В. Графічні прийоми в роботі практичного психолога / Валентина Матвійчук // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 38 (жовтень). -Вкладка.

Методи роботи соціального педагога : матеріали творч. групи соц. педагогів / [авт.-упоряд.: Бондаренко Г. В. та ін.]. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. — 94, [1] с. : іл., табл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Соціальний педагог. Бібліотека) — Сер. засн. у 2003 р. — Бібліогр. наприкінці розд.

Мирзаянова Л.Ф. Опыт профилактики употребления наркотиков у школьников средствами дидактического театра / Л. Ф. Мирзаянова // Вопросы психологии. - 2010. - N 2. - С. 142-149.

Мігунов О. Здоровий спосіб життя як норма соціальної поведінки : педагогічний проект / О. Мігунов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 2. - С. 46-48.

Місецька А. Діти "групи ризику". Шляхи індивідуального підходу / Алла Місецька // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 35/36. - С. 36-40 : табл.

Одинцова М. А. Психологические особенности преодолевающего поведения современных подростков / М. А. Одинцова // Воспитание школьников. - 2011. - № 10. - С. 40-46. - Библиогр.: с. 46.

Оржеховська В. Білі плями сучасної виховної системи / В. Оржеховська // Директор школи (Шкільний світ). - 2011. - № 46 (грудень). - С. 17-23. - Розвиток соціального партнерства з профілактики девіантної поведінки школярів.

Оржеховська В. Білі плями сучасної виховної системи : [девіантна поведінка школярів] / В. Оржеховська // Директор школи (Шкільний світ). - 2011. - № 47 (грудень). - Закінчення. Початок у  № 46.

Парфанович І. І. Діагностика соціально-психологічних характеристик дівчат девіантної поведінки загальноосвітніх шкіл / І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - С. 56-64. - Бібліогр.: с. 63. - № 4.

Парфанович І. І. Науково-методологічні засади діагностики девіантної поведінки неповнолітніх дівчат / І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 2. - С. 75-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Парфанович І. І. Науково-методологічні засади діагностики девіантної поведінки неповнолітніх дівчат /І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. - 2011. -№ 2.- С.75-84.

Парфанович І. І.. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат / Парфанович Іванна Іванівна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т. : ТНПУ, 2012. — 367 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 335–367.

Пасічник О. Правдолюб чи ябеда? / Оксана Пасічник // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 32-34.

Перевозна С.В. Робота з учнями девіантної поведінки (до педагогічної ради) / С. В. Перевозна // Виховна робота в школі. - 2011. - № 6. - С. 29-35.

Петій Олена Чому діти чинять самогубство / Олена Петій // Психолог (Шкільний світ). - 2013. - № 9. - С. 42.

Покальчук Н. В. Підліток і відповідальність. Профілактика правопорушень : (педрада у формі "круглого столу") / Н. В. Покальчук // Виховна робота в школі. - 2013. - № 6. - С. 30-35.

Потапова, Валентина. Защити себя : [о работе центра правовой и нравственной культуры для детей и подростов] / Валентина Потапова // Библиотека. - 2012. - № 12. - С. 9-10.

Проект плану роботи з дітьми з девіантною поведінкою // Соціальний педагог. — 2011. — №3(березень). — С. 10-14.

Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді : метод. матеріали до проведення II етапу Всеукр. студ. олімпіади зі спец. ”Соц. педагогіка”, 21-23 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка; [упоряд.: Міщик Л. І., Зінченко В. П.]. — Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. — 106 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст.

Пугач В. О предшкольной подготовке гиперактивных детей с дефицытом внимания / В. Пугач, Н. Петрова // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 6. - С. 48-50.

Романникова М. В. Проблема табакокурения в подростковой среде: возможные пути решения / М. В. Романникова // Воспитание школьников. - 2013. - № 3. - С. 36-39.

Рудь Л. Насилля та жорстокість в учнівському колективі / Лариса Рудь // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 39 (жовтень). - С. 17-20. - Бібліогр.: с. 20

Соловйова Н. Бійки і травматизм у школі / Надія Соловйова // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 6. - С. 22-25.

Суворова Н. Психолог в училищі соціальної реабілітації : особливості роботи / Наталія Суворова // Психолог (Шкільний світ). - 2013. - № 24. - С. 39-49. - Бібліогр.: с. 49.

Суматохин С. В. Рискованное поведение детей и подростков: причины, последствия, профилактика / С. В. Суматохин // Воспитание школьников. - 2013. - № 1. - С. 42-50. - Библиогр.: с. 50.

Теслюк П. Насильство та жорстокість. Корекційно-розвивальне заняття для підлітків / П. Теслюк // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 44 (листопад). - С. 3-5.

Ткачук, А. Агресія як форма прояву девіантної поведінки / А. Ткачук // Психолог. — 2010. — №16(квітень). — С. 17-18.

Третиннікова, Л. Діти з девіантною поведінкою : особливості діяльності працівників психологічної служби / Л. Третиннікова // Соц. педагог. — 2014. — №7(лип.). — С. 4-9.

Третиннікова Л. Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою  : Програма тренінгу / Людмила Третиннікова // Соціальний педагог. - 2014. - № 7 (липень): Спецвипуск. - С. 17-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Тригук О. Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій / Оксана Тригук // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 8. - С. 31-33.

Улятовська, Н. Діти, схильні до девіантної поведінки : особливості роботи / Н. Улятовська // Психолог. — 2012. — №2(січень). — С.5-7.

Федай В. Вплив на здоров'я підлітків тютюнового диму та алкоголю : урок-тренінг із основ здоров'я, 6-й клас / В. Федай // Здоров`я та фізична культура (Шкільний світ). - 2011. - № 29 (жовтень). - С. 18.

Федорченко, Тетяна Євгенівна. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища / Т. Є. Федорченко ; М-во освіти і науки України, Ін-т пробл. виховання АПН України. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. — 357 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 329-357.

Храмов В. Н. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у подростков с девиантным поведением / В. Н. Храмов, С. С. Эюбов, Е. А. Спиридонова // Воспитание школьников. - 2013. - № 5. - С. 28-32. - Библиогр.: с. 32.

Чемодурова, Ю. Девіантна поведінка дітей і підлітків : із практики діяльності психолога й соціального педагога / Ю. Чемодурова // Психолог. — 2010. — №39(жовтень). — С. 3-11.

Чемодурова, Ю. Профілактика і корекція девіантної поведінки підлітків / Ю. Чемодурова // Психолог. — 2010. — №38(жовтень). — С. 14-21.

Чусова, О. М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки / О. М. Чусова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — Вип. 96. — С. 248-251. — (Серія: Педагогічні науки).

Шмачилина-Цибенко С. В. Роль социально-педагогических технологий в ресоциализации подростков с девиантным поведением / С. В. Шмачилина-Цибенко // Воспитание школьников. - 2012. - № 2. - С. 47-54. - Библиогр.: с. 54.

Щербина, Валентина. Кризи дітей і підлітків / Валентина Щербина // Психолог (Шкільний світ). - 2011. - № 33 (вересень). - С. 15-16.

Ю'єва Юлія Конфлікти: шляхи розв'язання / Юлія Ю'єва // Психолог (Шкільний світ). - 2012. - № 18. - С. 13-14.

Яланська Світлана "Я навчу тебе не битися". Формування ненасильницької моделі поведінки учнів / Світлана Яланська // Психолог (Шкільний світ). - 2013. - № 15/16. - С. 39-40.

Немає коментарів:

Дописати коментар