четвер, 12 лютого 2015 р.

18 лютого виповнюється 125 років від дня народження Володимира Михайловича Корецького (1890-1984), українського правознавця зі світовим імм'ям

Через все життя він гідно проніс цей тягар
інтелігента старого гарту, і це притягувало
до нього тих, хто бачив у його особистості
взірець справжньої людини і вченого

                     (Денисов В. Н.)

  
    Володимир Михайлович Корецький — український правознавець із світовим ім’ям. Він був одним з творців міжнародного господарського права, автором першого в Україні і в колишньому СРСР підручника "Нариси міжнародного приватного права” (1927).
   Народився майбутній учений у місті Катеринославі (нині Дніпропетровськ), у сім’ї службовця.
   Середню освіту здобув у місцевій гімназії, яку закінчив у 1910 році з золотою медаллю. Цього ж року вступив на юридичний факультет Московського університету. Втім, у Москві йому довго вчитись не довелось. За сімейними обставинами та через складне матеріальне становище В. Корецький був змушений переїхати до Харкова (1911), де мешкали його батьки. Там він продовжив навчання на юридичному факультеті Харківського університету. Після закінчення університету (1916), Володимира залишили для підготовки до отримання професорського звання на кафедрі цивільного права і судочинства. Одночасно В. Корецький працював хранителем юридичного кабінету Харківського університету й викладав у почат­ковій торговельній школі. У 1919 році він склав магістерський іспит з історії та догми римського права
Харьківський імператорський університет. Кінець XIX століття
і розпочав викладацьку діяльність в університеті.
  Після Жовтневої революції Володимир Михайлович активно долу­чився до процесу відновлення юридичної науки в Україні, яку майже повністю знищили. Тому, коли в Харкові в складі Інституту народного господарства створили правовий факультет (1920), В. Корецький взяв активну участь у його організації, читав лекції з загальної історії дер­жави і права, а також з міжнародного приватного права. Він був прорек­тором інституту, потім заступником декана правового факультету.


   Початок наукової діяльності В. Корецького припадає на 20-ті роки XX століття, коли в країні реалізовувалась нова економічна політика. Тоді Україна докладала великих зусиль для міжнародно-правового визнання, рівноправ’я економічних систем і встановлення економічних зв’язків з іншими країнами світу. Саме в цей період учений опублікував низку праць, які увійшли до "золотого фонду" вітчизняної юридичної науки. Серед них: "Проблеми приватного міжнародного права в дого­ворах, укладених радянськими республіками з іноземними державами", "Законодавство Литовської Республіки в галузі цивільного права і процесу" (1922), "Цивільний кодекс радянських республік" (1923), "Територіальні межі виконавчої сили судових рішень з цивільних справ" (1924), "Застереження про взаємність у міжнародному приватному праві" (1925), "Нариси міжнародного господарського права" (1928). Результатом багаторічної праці вченого з проблем міжнародного приватного права стало створення фундаментальної монографії "Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права" (1948). У 1950 році працю видали в КНР китайською мовою.
   Упродовж багатьох років В. Корецький активно співпрацював у журналі "Вестник советской юстиции", на сторінках якого узагаль­нювався досвід державно-правового будівництва і висвітлювались найактуальніші проблеми юридичної науки.
  У 1930 році правовий факультет інституту народного господарства перетворився на Харківський інститут радянського будівництва і права (з 1937 — в Харківський юридичний інститут). Із цим закладом тісно пов’язано ім’я Володимира Михайловича. Саме в ньому зміцнів його авторитет ученого і педагога. У 1939 році Володимир Корецький за­хистив докторську дисертацію "Найважливіші проблеми міжнародного приватного права в англо-американській судовій практиці у справах, що торкаються інтересів СРСР" і цього самого року отримав звання про­фесора.
   З початком Великої Вітчизняної війни В. Корецький був евакуйо­ваний до міста Ташкент. Там викладав історію держави і права в юри­дичному інституті й проводив дослідження з історії феодального права країн Західної Європи, які потім знайшли втіленння в працях: "Суд і су­довий процес у Франкській державі", "Імунітет у Франкській державі", "Суд франків" (усі 1944), "Військовий устрій Франкської держави", "Англо-саксонські правди", "Лекції з історії держави і права" (усі 1947), "До історії Священної Римської імперії. 1200—1806" (1970).
    Після повернення в Україну та з поновленням у 1944 році діяльності Харківського юридичного інституту професор В. Корецький викладає курс міжнародного права, а з 1947-го — завідує кафедрою міжнародного права.
   Володимир Михайлович багато сил віддав практичній діяльності на міжнародній арені, в якій яскраво виявилося його обдарування вченого, гострий і проникливий розум. Розроблена В. Корецьким система міжна­родного господарського права відобразила глибокі історичні зміни, що відбулись у міжнародних економічних взаєминах.
   У післявоєнні роки, В. Корецький одним із перших серед радянсь­ких учених почав займатись дослідженням статусу підводного і піддон­ного простору континентального шельфу — нової проблеми в міжнарод­ному праві. 
   У 1948 році Володимира Михайловича обирають академіком Академії наук УРСР за спеціальністю міжнародне право і одночасно членом Президії Академії наук УРСР. З ім’ям В. Корецького пов'язано створення в Академії наук УРСР Сектору держави і права (1949), на який було покладено розроблення досліджень у галузі держави і права УРСР, міжнародного права, зокрема теоретичних і практичних питань, що мають значення для міжнародно-правової діяльності УРСР, державно-правового будівництва європейських країн. До 1952 року академік очолював Раду науково-технічної пропаганди АН УРСР. Під керівництвом В. Корецького Сектор держави і права АН УРСР перетво­рився на один з найбільших центрів юридичної науки в країні. У 1969 році його реорганізували на Інститут держави і права, який Володимир         Ми­хайлович незмінно очолював до 1974 року. Одночасно він завідував від­ділом міжнародного права і порівняльного правознавства, а з 1974 року був почесним директором інституту.
    В. Корецький був радником делегації УРСР на міжнародній конференції щодо ліквідації рабства і работоргівлі (Женева, 1956). Працюючи в авторитетних правових структурах міжнародного рівня, він сприяв справедливому вирішенню конфліктів на Близькому Сході (1956), у Конго (1960), у суперечках з визначенням кордонів континен­тального шельфу між Данією, Нідерландами та Німеччиною. Також брав участь у роботі делегації УРСР на конференції ЮНЕСКО з питань мир­ного співіснування держав (Мюнхен, 1957), очолював делегацію УРСР на сесіях Конференції ООН з морського права в Нью-Йорку (1958) та Женеві (1960).
   У 1960 році на 15-й сесії Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН Володимира Михайловича обрали членом Міжнародного суду ООН у Гаазі, а пізніше він став його віце-президентом (1968—1970).
   Протягом багатьох років у центрі уваги вченого знаходилась й інша важлива проблема — кодифікація міжнародного права. У ній учений бачив один з найважливіших засобів втілення в життя багатовікової мрії народів про міцний мир та рівність, свободу, суверенітет і незалежність держав. За його глибоким переконанням, тільки розвиток прогресивних принципів міжнародного права й усунення антидемократичних засад, може призвести до реалізації на практиці ідеї кодифікації.
    Талант В. Корецького як ученого яскраво виявився і при дослід­женні проблем міжнародного публічного права, які пізніше знайшли вті­лення в таких значних працях, як "Суверенітет" (1963) та "Міжнародно- правова правосуб’єктність Української PCP" (1965).
   Мало хто в Україні знає, що Володимир Михайлович був автором першої статті загальної Декларації прав людини. У документах ООН збереглись свідчення, що саме у формулюванні професора В. Корець­кого затвердили першу статтю Декларації. Ось як вона звучить: "Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства".
   Все своє житія Володимир Корецький залишався подвижником науки. В. Корецький — автор понад 60 наукових робіт з питань міжна­родного публічного і приватного права, а також з історії держави і пра­ва. Він був ученим широкого діапазону, великої ерудиції і високої куль­тури, володів величезними знаннями в різних галузях права й постійно їх вдосконалював, володів латинською мовою, а також майже всіма європейськими. До кінця своїх днів учений був сповнений творчих задумів і невтомно працював на благо нашої країни.
   Як справжній інтелігент поважав людей незалежно від їхніх заслуг і статусу. Володимира Михайловича пам’ятають як людину чутливу, чарівну та з живим розумом, з глибиною та багатством знань у своїй справі. Двері його кабінету завжди були відчинено для всіх, хто йшов до нього за порадою і допомогою. Там на відвідувачів чекало уважне, доброзичливе і чуйне ставлення. У людях учений особливо цінував здатність творчо мислити і безкорисливо працювати, а в людських взаєминах — чесність і порядність, яким і сам незмінно слідував.
    Володимир Михайлович Корецький мав багато учнів, які стали док­торами і кандидатами наук, професорами і доцентами, керівниками нау­кових установ. Ці вчені відомі не тільки в нашій країні, а й за її межами. Учні цінували рідкісний дар свого вчителя: керувати — не підпоряд­ковуючи, наставляти — не повчаючи, виховувати — не пригнічуючи.
Володимир Михайлович Корецький — єдиний учений-юрист у колишньому СРСР, який був
Могила Володимира Корецького і його дружини.
удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці (1980).
   25 липня 1984 року Володимира Михайловича Корецького не стало, але пам’ять про нього живе, адже він зробив вагомий внесок у розвиток юридичної науки. Вченому належить найбільша заслуга у створенні в Україні школи міжнародного приватного та публічного права, яка й сьогодні служить утвердженню незалежності та зміцненню нашої держави.
   1990 року, з нагоди 100-річчя від дня народження видатного вченого, Інституту держави і права АН України, присвоєно ім’я Володимира Корецького.


ЛІТЕРАТУРА

Основні видання творів В. М. Корецького

Корецкий В. М. Избранные труды : в 2 кн. / В. М. Корецкий ; редкол.: В. И. Денисов (гл. ред.) [идр.] ; АН УССР. Ин-т государства и права. — К. : Наук, думка, 1989. — Кн. 1—2.

Корецкий В. М. "Общие принципы права” в международном праве / В. М. Корецкий. — К. : Изд-во Акад. наук УРСР, 1957. — 52 с. "

Корецкий В. М. Очерки международного морского права / В. М. Корецкий. — М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1962. — 391 с.

Корецкий В. М. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / под ред. В. М. Корецкого. — М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. — 950 с.

Про В. М. Корецького

Денисов В. И. Академик АН УССР В. М. Корецкий : к 100-летию со дня рожде­ния / В. Н. Денисов // Советское государство и право. — 1990. — № 5. — С. 136—141.

Денисов В. Н. Владимир Михайлович Корецкий (1890—1984)/ В. Н. Денисов // Изв. вузов. правоведение. — 1986. — № 5. — С. 42—50.

Денисов В. Видатний український вчений-юрист (1890—1990) : до 100-річчя від дня народження В. М. Корецького / Денисов В. // Рад. право. — 1990. — № 2. — С. 8—12.
Денисов В. Н. Владимир Михайлович Корецкий, 1890 - 1984 / В. Н. Денисов  // Правоведение. — 1986. — № 5. — С. 42 — 50.
Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України / В. Денисов // Право України. — 2008. — № 11. — С. 131—136. 
Корецький Володимир Михайлович [18.11.1890—25.VII.1984] // Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / голов, редкол.: Ф. С. Бабичев (гол. ред.) [та ін ].—2-ге вид. — К., 1987.—Т. 2. — С. 151.

Корецький Володимир Михайлович [6(18).II. 1890] // Українська Радянська Енциклопедія : у 12т./ голов, редкол.: Ф. С. Бабичев (заст. гол. ред.) [та ін.]. — 2-ге вид. — К„ 1980. — Т. 5. — С. 402.

Корецький Володимир Михайлович [6(18).ІІ.1890—25.VII.1984] // Юридична енциклопедія : у 6 т. / Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) [та ін.]. — К., 2001. — Т. 3. — С. 349—350. — ISBN 966-7492-03-6 (т. 3).

Корецький Володимир Михайлович // Український Енциклопедичний Словник- календар/ упоряд. Я. Вікалюк. — Тернопіль, 2003. — С. 141. — ISBN 966- 609-0.13-9.

Корецький Володимир Михайлович [6(18).II. 1890—25.VII.1984] // Енциклопедія історії України : у № т. / В. А. Смолій (гол. ред.) [та ін.]. — К., 2008. — Т. 5. — С. 154—156. — ISBN 978-966-00-0855-4 (т. 5).

Михайлов А. Професор Корецький: права людини / А. Михайлов // Уряд. кур’єр. — 2008. — 3 вер. — С. 8.
ІЛЮСТРА ЦІЇ

Корецький Володимир Михайлович : [фотогр.] // Корецкий В. М. Избранные труды : в 2 кн. — К., 1989. — Кн. 1. — Фронтиспіс.

Корецький Володимир Михайлович : [фотогр.] // Право України. — 2008. — № 11.—С. 131.

Немає коментарів:

Дописати коментар