субота, 18 квітня 2015 р.

Формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів

Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання в початкових класах // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 43. Серія "Педагогічні науки". Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, – 2009. – С. 142–146.

Аналіз лексичних особливостей мовлення студентів-практикантів у площині формування мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів // Вісник Черкаського університету. Випуск 97. Серія "Педагогічні науки". – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 10–14.

Аналіз типових мовних помилок у мовленні майбутніх учителів початкових класів/В.Підгурська //УМЛШ. – 2013. – № 3. – С. 39–44.

Аналіз традиційних методів і прийомів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Випуск 27. Серія "Педагогіка і психологія": // Збірник наукових праць. – Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2009. – С. 328–332.

Аніщук А. М. Дошкільна лінгводидактика : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. спец. "Дошк. освіта" / Аніщук А. М. ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 246 с. - Бібліогр. : с. 226-237, бібліогр. в кінці ст.

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - Київ : Академія, 2011. - 302 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 293-302

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики [Текст] : підручник / Ф. С. Бацевич. - Київ : Академія, 2011. - 302 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 293-302.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. - Київ : Академія, 2004. - 342 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: C. 304-317

Бережняк, В. М. Вступ до мовознавства: словник-довідник лінгвістичних термінів / В. М. Бережняк, Н. Пасік ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин : [б. в.], 2004. - 151 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 102.

Биркун Л. В. Комунікативні завдання для початкової школи : перший рік навчання : [В 2 ч.]. Ч. 2 / Л. В. Биркун, Н. О. Колтко. - Харків : Основа, 2003. - 92, [2] с. : ілюстр. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип.7 (7), лип. 2003). - Бібліогр.: с.94. - (в обкл.) : 003.00.

Богуш, А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошк. навч. закл. : підручник / Богуш А. М., Гавриш Н. В. - 2-ге вид., допов. - Київ : Слово, 2011. - 703 с. : ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр. в кінці тем.

Булатецька, Л. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці : підручник / Л. І. Булатецька. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 175 с. - Бібліогр.: с. 164-167.

Бухлова Н. Багаторівнева система підготовки вчителів гуманітарних дисциплін до формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі післядипломної освіти / Н. Бухлова //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2009. - № 6. - С. 84-89.

Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови / В. Ю. Підгурська, Н. Д. Охріменко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 20. Серія "Педагогічні науки" – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 106 – 110.

Волощак, М. Й. Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів / Марія Волощак. - Київ : Марія Волощак, 2010.

Горбунова Н. В. Сучасні дослідження в галузі української лінгводидактики // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Горбунова Н. В. ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Харків, 2011. – Вип. 40. – Ч. 3. – С. 9–17.

Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / Дорошенко С.І. – Харків: ―ОВС, 2002. – 144 с.

Збагачення мовлення учнів початкової школи на дидактичному матеріалі з творів М.Т. Рильського/ / Творчий портрет М. Рильського на тлі української літератури ХХ століття : матеріали та тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження М.Т. Рильського / за ред. Л.І. Бондарчук : зб. наук.-метод. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2005. – С. 150 – 156. ( у співавторстві).

Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу: монографія / Н. І. Клокар. – К. : Либідь, 2010. – 528 с.

Коновалов О. Ю. Методологічні аспекти розвитку інформаційно-програмного і програмно-методичного забезпечення навчального процесу / О. Ю. Коновалов // Нові технології навчання. – 2000. – № 31. – С. 39–45.

Корнієнко С. І. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх учителів болгарської мови / С. І. Корнієнко // Педагогічні науки. – Вип. 4. – Бердянськ, 2009. – С. 161–165.

Креативність майбутніх учителів початкових класів як необхідна умова їх професійної мовнокомунікативної діяльності // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 59. – Херсон: ХДУ, 2011. – С.293-296.

Куляс П. Лінгвістична компетентність науковця і педагога: знати тенденції в житті мови / П. Куляс // Вища освіта України. - 2005. - N1. - С. 85-92.

Культура професійного мовлення. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 172 с.

Культура фахової мови : навч. посіб.. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. 2012. – 220 с.

Левицкий Ю. А. История лингвистических учений : учеб. пособие / Ю. А. Левицкий, Н. В. Боронникова. - Москва : Высшая школа, 2005. - 301, [1] с. - Библиогр.: с. 278-291

Левицький, А. Е. Основи функціональної лінгвістики / А. Е. Левицький ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : [б. в.], 2004. - 124 с. - Бібліогр.: с. 105-124.

Лексичні особливості мовлення майбутніх учителів початкових класів // Вища школа України: поступ у майбутнє : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – С. 41–42.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту: хрестоматія / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. Н. М. Пасік. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 319 с. - Бібліогр. в тексті.

Лященко М. Українська мова за професійним спрямуванням як складова лінгвістичної освіти майбутніх вчителів початкових класів / М. Лященко // Початкова школа. - 2014. - N 5. - С. 47-49. - Бібліогр. у кінці ст.

Мамчин О. Б. Лінгвістична культура сучасного вчителя / О. Б. Мамчин // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - Вип. 95 : Серія: Філософські науки. III Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі", присвячені пам'яті Сергія Борисовича Кримського. - С. 141-143.

Мамчич О. Педагогічна інноватика використання модульної системи у вищій школі / О. Мамчич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Серія 17 : Теорія і практика навчання та виховання, Вип. 14. - С. 170-173. - Бібліогр.: с. 173 (10 назв).

Мамчич О. Б. Лінгвістична компетентність майбутнього вчителя початкової школи / О. Б. Мамчич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2005. - Вип. 2. - С. 174-182. - Бібліогр. в кінці ст.

Мамчич О. Б. Лінвістична культура сучасного вчителя / Мамчич О. Б. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2008. - Вип. 56 : Сер.: Педагогічні науки. - С. 155-158. - Бібліогр.: с. 158.

Мамчич О. Б. Синтаксис авторського тексту - джерело формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя / О. Б. Мамчич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2004. - Вип. 24 : Сер.: Педагогічні науки. - С. 87-91. - Бібліогр.: 9 назв.

Мамчич О. Б. Мовна стратегія спілкування майбутнього вчителя / О. Б. Мамчич, О. В. Барнич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки / Чернігів. нац. пед.ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2010. - Вип. 79. - С. 153-155. - Бібліогр.: с. 155 .

Мамчич О.Б. Вплив мовної компетентності на комунікативну культуру майбутнього педагога // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 10. Серія: Педагогічні науки: Збірник. — Чернігів: ЧДПУ, 2001. — № 10. — С. 74-79.

Мамчич О.Б. Лінгвістична компетентність як передумова розвитку особистості майбутнього вчителя. // Проблемы преподавания и изучения русского языка в школе и вузе на современном этапе : материалы международной научно-практической конференции. 9-10 октября 2001 г. — Нежин: 2001. — С. 45-49.

Мамчич О.Б. Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (на матеріалі вивчення синтаксису) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 18. Серія: Педагогічні науки: Збірник. — Чернігів: ЧДПУ, 2003. — С. 98-101.

Мамчич О.Б., Калініна І.П. Стилістичний аналіз тексту на заняттях з мови // Початкова школа. — 1996. — № 9. — С. 17-18.

Мамчур Л. І. Мовна і комунікативна компетентність особистості: суть і характерні ознаки / Л. І. Мамчур // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вид-во ХНУ, 2006. - Вип. 42. - С. 193-197. - Бібліогр.: с. 197 (12 назв).

Методичні матеріали до курсу "Теорія та методика розвитку рідного мовлення" для студентів факультету психології та соціальної роботи, спеціальності "Дошкільне виховання, практична психологія" / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [уклад. А. М. Аніщук]. - Ніжин : [б. в.], 2006. - 35 с. - Бібліогр. в темах. - (в обкл.).

Методичні рекомендації щодо розвитку мовнокомунікативних умінь студентів у процесі педагогічної практики. Для студентів ННІ педагогіки спеціальності 7.010102 "Початкове навчання" – Житомир: Вид-во "Полісся", 2010. – 50 с.

Монашнеко Г. М. Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога / Монашнеко Ганна Миколаївна. - С .81-84. - Бібліогр.: с. 83-84 // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. Вип. 40 / ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т" ; [голов. ред. 3. П. Бакум ; редкол.: Н. І. Зеленкова (заст. ред.) та ін.] ; за ред. 3. П. Бакум. - Кривий Ріг : [б. в.], 2014. - 343 с. - Бібліогр. у кінці ст.

Навчальні методи і технології в системі формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. Випуск 14. ­­-­­ Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2012. ­– С. 195-198.

Омельчук С. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника / С. Омельчук // Дивослово. - 2012. - № 5. - С. 13-18. - Бібліогр.: 6 назв.

Педагогічна практика як провідний фактор формування мовнокомунікативних умінь майбутніх педагогів : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті М.О.Корфа "І Корфівські педагогічні читання" – Бердянськ: БДПУ. – С. 59-61.

Педагогічна практика як провідний фактор формування професійних мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів // Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога : зб. матеріалів регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С. 55–59.

Підгурська В.Ю. Мовнокомунікативні вміння як складова професійного мовлення майбутнього вчителя початкових класів / Підгурська В.Ю. Поліщук Т. В. // Проблеми філології в педагогічному дискурсі : збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / за ред. К. Я. Климової. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 66– 70.

Полатай Е.Г. Формування культури мовлення студентів філологічних факультетів як умова їхньої соціалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 Соціальна педагогіка / Е.Г. Полатай. – Харків, 2001. – 20 с.

Попенко О. Актуальність проблеми формування мовної культури майбутнього вчителя початкової школи / О. Попенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 26. - С. 235-240 .

Психологічні засади формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий часопис "Філологічні студії" № 1–2. – Луцьк: Волинський Академічний Дім, 2008. – С.436–442.

Рождественська Д. Б. Проблема мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей: теоретичний аналіз понять та практика використання / Д. Б. Рождественська // Проблеми сучасної педагогічної освіти : [зб. ст.] / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". - Ялта : [б. в.], 2007. Сер.: Педагогіка і психологія, Вип. 13. - С. 271-278 : іл. - Бібліогр.: с. 277-278 (9 назв) . - Другой раздел: Ч. 1.

Роль педагогічної практики у процесі підготовки вчителя початкових класів // Педагогічна Житомирщина. – 2007. – №1 (37). – С. 16–18.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія. – Суми : Мрія-1, 2005. – 404 с.

Симоненко Т.В. Базова система вправ у роботі над розвитком професійно-комунікативних умінь студентів-філологів / Симоненко Т.В. // Українська мова і література в школі. – 2005. - № 5. – С. 40-44. – 0,5 авт. арк.

Симоненко Т.В. Взаємозв'язок суб'єкта та об'єкта у процесі навчання мови у ВНЗ / Симоненко Т.В. // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 2003. – Вип. 8. – С. 57-62.

Симоненко Т.В. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійної комунікативної компетенції студентів-філологів / Симоненко Т.В. // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 5. – С. 51-55.

Симоненко Т.В. Професійна комунікативна компетенція вчителя-словесника: сутність, структура, критерії поняття / Симоненко Т.В. // Рідна школа. – 2004. - № 9. – С. 12-16. – 0,5 авт. арк.

Симоненко Т.В. Реалізація системного підходу до навчання студентів-філологів у ВНЗ // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Педагогічні науки. – 2003. - № 12. – С.172-179.

Симоненко Т.В. Реалізація у ВНЗ принципів навчання мови (з досвіду роботи) // Українська мова і література в школі. – 2002. - № 8. – С.53-56.

Симоненко Т.В. Самостійна робота та її роль у процесі розвитку комунікативної (лінгвістичної) компетенції студентів-філологів // Вісник Черкаського університету. Педагогічні наук. – 2004. – Випуск 54. – С. 129-135.

Симоненко Т.В. Теоретичний аналіз проблеми реалізації комунікативно-діяльнісного принципу навчання мови у ВНЗ / Симоненко Т.В. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 34. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 254-259.

Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія. – Черкаси: Брама, 2006. – 330с.

Соціолінгвістичне підґрунтя українськомовного навчання майбутніх учителів початкових класів // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики ( Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару. 19 травня 2012 р.). ­– Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка. 2012.- С. 46-51.

Удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів у процесі проходження педагогічної практики // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія "Педагогічні науки". – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 179–182.

Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Луганськ : Видавництво ЛНПУ "Альма-матер", 2006. – № 18 (113) жовтень. – С. 194–199.

Формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах

Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції , 27 березня, 2008 р. ). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 182 с.

Ярослав, Н. С. Психологія молодшого школяра / Н. С. Ярослав, О. П. Никоненко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. - 166 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 140-144. - (в обкл.) : 010.00.

Немає коментарів:

Дописати коментар