вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Український вимір процесів Європейської інтеграції : рекомендаційний список літератури

Воронкова В. Г. Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, О. М. Кіндратець, В. А. Жадько, С. Л. Катаєв, Н. О. Рєзанова; МОН України. - К. : Професіонал, 2007. - 512 c.

Гаврилюк (Синюта) Х. О. Удосконалення організації державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції: історіографічний аспект / (Синюта) Х. О. Гаврилюк // Чорноморський літопис. - 2010. - Вип. 2. - С. 98-100. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Гарагонич В. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України 1991-2011рр.: історіографічний аспект / В. В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. - 2012. - Вип. 29. - С. 188-202. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Гончаревський В. Україна в процесі європейської інтеграції: цивілізаційний вимір в сучасній вітчизняній історіографії / В. Гончаревський // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 27. - С. 82–88. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Кисельов Ю. О. Україна та євроінтеграційні процеси: деякі історико-географічні аспекти в контексті сьогодення / Ю. О. Кисельов // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2010. - № 15. - С. 102-106.

Ковальова О. О. Українська політика щодо євроінтеграційних процесів : Автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.02 / О. О. Ковальова; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 32 c. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Кравченко П. А. Вітчизняний культурно-історичний досвід як основа інтеграції України в європейський простір П. А. Кравченко, А. І. Мельник // Історична пам'ять. - 2014. - № 30-31. - С. 14-25. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Матюшина А. Роль засобів масової інформації в інтеграційних процесах України: порівняльний аналіз процесів початку ХХ і початку ХХІ століть / А. Матюшина // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2006. - Вип. 17. - С. 227-232.

Мельничук Г. Участь та перспективи України в європейських інтеграційних процесах: еволюція відносин (історико-політичний аспект) / Г. Мельничук // Питання історії України. - 2010. - Т. 13. - С. 89-93. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми, перспективи / ред.: С. В. Віднянський. - Ужгород, 2006. - 223 с.

Морозова О. С. Інтеграція України до європейського освітнього простору: шляхи історії / О. С. Морозова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2010. - Т. 120, Вип. 107. - С. 20-24. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Резнік Н. П. Український вибір – євроінтеграція: економічні вигоди та історичні засади / Н. П. Резнік // Проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 8. - С. 282-301. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Ситник Г. Безпековий вимір євроінтеграційних процесів: досвід для України / Г. Ситник // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 514-517. - РЕЖИМ ДОСТУПУ

Україна в євроінтеграційних процесах : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, 17 - 18 лют. 2007 р., Київ / ред.: Х. В. Хачатурян; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України, Київ. міжнар. ун-т. - К., 2007. - 431 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар